ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (ЄДРПОУ 00290280) Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. Публічного акціонерного товариства «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД». Публічне акціонерне товариство «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (надалі -Товариство) було створене 27.09.1991р., як Відкрите акціонерне товариство Публічне акціонерне товариство «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД». Основою наданя фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД». Скорочене найменування: ПАТ«НЦЗ». Код за ЄДРПОУ: 00290280. Зареєстровано Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області, дата державної реєстрації 27.09.1991р. с. Новоолександрівка, вул. Малинова, 35. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від усіх видів підприємницької діяльності не заборонених чинним законодавством України. Основа підготовки фінансової звітності. Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі по тексту - МСФЗ), звітність враховує всі прийняті і діючі в звітному періоді Міжнародні стандарти фінансової звітності та інтерпретації Комітету з МСФЗ, і повністю їм відповідає. 2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Товариство здійснює свою діяльність в Україні. З огляду на цей фактор, на бізнес Товариства впливають економіка і фінансові потоки України, яким притаманні властивості ринку, який наданий час розвивається. Україна продовжує проведення економічних реформ, розвиток власного правового поля та законодавчої бази, відповідно до потреб ринкової економіки. Про те законодавча та податкова база в Україні пов’язана з ризиком неоднозначності тлумачення її вимог, які до того ж схильні до частих змін. Це, в купі з іншими юридичними та фіскальними перешкодами, створює додаткові проблеми для всіх компаній, що ведуть бізнес вУкраїні. Майбутня стабільність української економіки багато в чому залежить від початих реформ і досягнень, а також від ефективності економічних і фінансових заходів, що вживаються урядом країни. Українська економіка слабо захищена від спадів на фінансових ринках і зниження темпів економічного розвитку в інших частинах світу. Узвітному році уряд продовжував вживати заходи з підтримки економіки країни зметою подолання наслідків глобальної фінансової кризи.У зв’язку з вищенаведеним, керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на галузі економіки України, а також на те, який вплив вони можуть надати на майбутній фінансовий стан і фінансову діяльність Товариства. Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництво Товариства на те, який вплив надають умови ведення бізнесу в Україна на діяльність і фінансовийстан Товариства. Майбутній економічний розвиток України залежить, як від зовнішніх факторів, так і від заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом країни. Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства. 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані Компанією при складанні та поданні фінансової звітності.Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались послідовно в усіхзвітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності. З.1 . Доходи і витрати. Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників. Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного звиплатами учасникам. Величина доходу (виручки) від продажу товарів, робіт, послуг у ході звичайної фінансово-господарської діяльності оцінюється за справедливою вартістю отриманого, або такого, що підлягає отриманню, за мінусом повернень і всіх наданих знижок. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов: - всі істотні ризики і вигоди, які з права власності переходять від Товариства до покупця (замовника); - Товариство не зберігає за собою ні подальших управлінських функцій в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності, ні реального контролю над реалізованими товарами, роботами, послугами; - сума виручки може бути надійно оцінена;- існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з операцією; - витрати, які були понесені або будуть понесені у зв’язку з операцією, можуть бути надійно оцінені. Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства визначено нарахування, відповідність та обачність. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) робіт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів. До складу фінансових доходів включаються процентні доходи по розміщеним депозитам в банках, проценти нараховані по отриманим векселям. Процентний дохід визнається у прибутку або збитку за період у момент виникнення. Щодо усіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, і процентнихфінансових активів, які класифікуються як такі, що доступні для продажу, процентнийдохід або витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка. Цей метод точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. Процентний дохід включається до складу доходів від фінансування в звіті про сукупні прибутки та збитки. До складу фінансових витрат включаються витрати на виплату відсотків заотриманими кредитами і позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових інструментів, а також чистий результат від торгівлі фінансовими інструментами. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. 3.2 Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відстрочений податок. Поточний та відстрочений податки на прибуток відображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком тієї їх частини, яка відноситься до угоди з об'єднання бізнесу або до операцій, визнаним безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку. Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що підлягає сплаті або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рік, розрахованих на основі чинних або в основному введених в дію етапом на звітну датуподаткових ставок, а також всі коригування величини зобов'язання по сплаті податку па прибуток за минулі роки, який підлягає стягненню податковими органами або виплату їм. Відкладений податок відображається методом балансових зобов'язань відносно тимчасових різниць, що виникають між балансовою вартістю активів і зобов'язань, якавизначається для цілей їх відображення у фінансовій звітності, та їх податковою базою. Відкладений податок не визнається щодо наступних тимчасових різниць: різниць, що виникають при первісному визнанні активів і зобов'язань в результаті здійснення угоди, яка не є угодою з об'єднання бізнесу, і яка не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток. 3.3 Основні засоби. Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються з метою використання їх в процесі своєї діяльності, під час продажу товарів (робіт), надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій. До сновних засобів Товариства відносяться предмети, строккорисного використання яких перевищує один рік. Після визнання активом об’єкт основних засобів обліковується за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Втрати на поточний ремонт й технічне обслуговування відносяться навитрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання таінших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються. Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхом зіставлення отриманої виручки з балансовою вартістю відповідних активів і відображається на рахунку прибутків і збитків. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) Товариство враховувало: - очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності; - фізичний та моральний знос, що передбачається; - правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори. Мінімальні строки (років) корисного використання основних засобів по групам: Група основних засобів Років Споруди 20 Комп’ютерна техніка 4 Амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Амортизація основних засобіврозраховується прямолінійним методом для розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації. Ліквідаційна вартість активу являє собою оцінку суми, яку Товариство могло ботримати в даний момент від продажу активу за вирахуванням розрахункових витратна продаж виходячи з припущення, що вік активу га його технічний стан вже відповідають очікуваному в кінці строку його корисного використання. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при необхідності коректуються станом на кожну звітну дату. Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів відповідно з поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду, протягом якого основні засоби будуть приносити економічні вигоди Товариству. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. Витрати на ремонт і техобслуговування відносяться на витрати по мірі їх здійснення. Прибуток або збиток від списання або вибуття основних засобів відображаються у складі прибутків і збитків. 3.4 Нематеріальні активи. Нематеріальний актив (НМА) - це не монетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Після первісного визнання НМА відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об'єктах НМА Товариство вибрала модель обліку за собівартістю за якою після первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об’єктах НМА Товариство встановило ліквідаційну вартість рівною нулю. Строк використання нематеріальних активів визначається Товариством самостійно, виходячи з досвіду роботи з подібними активами, сучасних тенденцій в галузі техніки і програмних продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційниххарактеристик. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) нематеріальних активів Товариство враховувало: - очікуване використання об'єктів з урахуванням їх потужностіабопродуктивності; - правові або інші обмеження щодо строків використання об' єктів та іншіфактори. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта НМА переглядається в разізміни очікуваних економічних вигод від його використання. 3.5 Фінансові інструменти. Класифікація. Віднесення фінансових інструментів до тієї чи іншої категорі їзалежить від їх особливостей та мети придбання, і відбувається в момент їх прийняття до обліку. Фінансові інструменти розподіляються за такими обліковими категоріями: 1) позики та дебіторська заборгованість; 2) фінансові активи, утримувані до погашення; 3) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться нафінансовий результат (прибутки або збитки); 4) фінансові активи, доступні для продажу. Категорія «позики та дебіторська заборгованість» представляє собою непохідні фінансові активи, які не котируються на активному ринку з фіксованими або обумовленими платежами, за винятком тих, які Компанія має намір реалізувати внайближчому майбутньому. Категорія «інвестиції, утримувані до погашення» - це непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та іксованим строком погашення, щодо яких у керівництва Товариства є намір і можливість утримувати їх до строку погашення. Категорія «фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат» має дві підкатегорії: а) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні; б) фінансові активи, утримувані для торгівлі. Первісне визнання. Залежно від класифікації фінансові інструменти обліковуються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю. Справедлива вартість - це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними, незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів та ціну пропозиції для фінансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У відношенні активів ізобов'язань із взаємно компенсуючим ринковим ризиком Товариство може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позиційзі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації, і ці ціни відображають дійсні і регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних підставах. Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, модель, заснована на данихостанніх угод, здійснених між непов'язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування. Фінансові інструменти, що відображаються за справедливою вартістю з віднесенням змін на рахунок прибутків і збитків, спочатку відображаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові активи та фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс понесені витрати по угоді. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток враховується в момент первісного визнання тільки в тому випадку, якщо між справедливою вартістю та ціною угоди існує різниця, яка може бути підтверджена іншими спостережуваними в даний момент на ринку угодами з аналогічним фінансовим інструментом або оціночним методом, в якому в якості вхідних змінних використовуються виключно фактичні дані ринків. Купівля або продаж фінансових активів, передача яких передбачається у строки, встановлені законодавчо або правилами даного ринку (купівля і продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Компанія прийняла на себе зобов'язання передати фінансовий актив. Всі інші операції з придбання визнаються, коли компанія стає стороною договору щодо даного фінансового інструменту. Облік фінансових активів за методом участі у капіталі. Метод участі в капіталі - це метод обліку, згідно з яким інвестиція Товариства первісно визнається за собівартістю, а потім коригується відповідно до зміни частки Товариства, як інвестора в чистих активах об’єкта інвестування після придбання. Прибуток або збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування. Товариство припиняє визнавати фінансові активи: 1) коли ці активи погашені абоправа на грошові потоки, пов'язані з цими активами, минули, або: 2) Товариство передало права на грошові потоки від фінансових активів або уклала угоду про передачу і при цьому також передала всі істотні ризики і вигоди, пов'язані зволодінням цими активами, або не передала їх і не зберегла всі істотні ризики івигоди, пов'язані з володінням цими активами, але втратила право контролю щододаних активів. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив непов'язаній третій стороні без необхідності накладення додаткових обмежень на продаж. Визнання фінансового зобов'язання припиняється у разі погашення, анулюванняабо закінчення терміну погашення відповідного зобов'язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін до умов існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про фінансові результати. 3.6 Запаси. Запаси - це активи Товариства, які: 1) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або, 3) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати, незавершене виробництво і товари. Запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої цінипродажу. Собівартість запасів при вибутті визначається по методу середнєвзваженної собівартості 3.7 Дебіторська заборгованість та аванси. Дебіторська заборгованість визнається Товариство в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості Товариство відображає такі активи: - торгова дебіторська заборгованість; - інша дебіторська заборгованість. Товариство згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому висока ймовірність провести взаємозалік даних сум. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю, розрахованої з використанням методу ефективної ставки відсотка. Аванси видані Товариством відображаються у звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву під знецінення. Аванси видані Товариством класифікуються як довгострокові, якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг, що належать до них, перевищує один рік або якщо аванси відносяться до активу, який буде відображений вобліку як необоротні при первісному визнанні. Попередня оплата послуг включаєтьсядо витрат періоду або у вартість активів у міру отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов'язані з авансами виданими, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих підлягає зменшенню, і відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за ріку складі рядка «інші операційні витрати» . 3.8 Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти нарахунках у банках. Грошові кошти на рахунках у банках включають грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках. Депозити в банках обліковуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. 3.9 Зареєстрований капітал. Згідно з законодавства України статутний капітал Товариства повинен бутисплачений виключно грошовими коштами. Грошові кошти вносяться засновниками (учасниками) товариства на банківські рахунки або до каси Товариства. 3.10 Оренда. Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов’язані зправом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Строкивикористання орендованих активів визначаються за терміном оренди, зазначеним удоговорі. Вартість орендованих активів зазначається в договорі оренди. Платежі, пов’язані з операційною орендою відображаються як витрати у звіті просукупні прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу списання таких витрат протягом строку оренди. 3.11 Кредити та позики.Кредити і позики при первісному визнанні обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням будь-яких витрат па здійсненню кредитної (позикової)угоди. Фінансові зобов'язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотку. Вся різниця між справедливою вартістю отриманих коштів (за вирахуванням витрат по угоді) і сумою до погашення відображається як відсотки до сплати протягом строку, на який видано позику. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий строк погашення неперевищує дванадцять місяців від звітної дати. 3.12 Кредиторська заборгованість. Зобов'язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок його погашення. Кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і обліковується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а згодом відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. 3.13 Резерви майбутніх витрат і платежів. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фінансові зобов'язання, сума йтермін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів(активів), а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Сума, визнана в якості резерву, являє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням. 3.14 Витрати на персонал Товариства та відповідні відрахування. Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. 3.15 Звітність за сегментами. Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалась в одному операційному сегменті. Активами та зобов’язаннями звітного сегмента є активи та зобов’язання, які безпосередньо відносяться до сегмента. До нерозподілених активів віднесено балансову вартість основних засобів та поточні та відстрочені податкові активи. До нерозподілених зобов'язань - поточні та відстрочені податкові зобов’язання. 4. КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Товариство використовує оцінки і робить припущення, які впливають на суми активів та зобов’язань, що відображаються у фінансовій звітності протягом наступного фінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і грунтуються на минулому досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження. При визначенні суми резервів Товариство враховує попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків та існуючі суми невиплачених відшкодувань. Крім того, судові рішення, економічні умови і громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцінку резервів Товариства. Допущення і оцінні значення Товариства засновані на вихідних даних, які воно малав своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте поточні обставини і допущення відносно майбутнього можуть змінюватися зважаючи на ринкові зміни або непідконтрольних Товариству обставини. Такі зміни відображаються в допущеннях у міру того, як вони відбуваються. Щодо інтерпретації складного податкового законодавства України, змін у податковому законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує невизначеність. Компанія не створює резерви під можливі наслідки перевірок, проведених податковими органами. Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаним податковим збиткам в тій мірі, в якій є ймовірним отримання податковуваного прибутку, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. У випадках коли справедливу вартість фінансових інвестицій неможливо визначитина підставі даних активних ринків, вони відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Визначення суми збитків від зменшення корисності потребує певну частку судження. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності і кредитний ризик. Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть впилинути на вартість фінансових інвестицій, які наведено у звіті про фінансовий стан. 5. Основи складання фінансової звітності Дана фінансова звітність за 2016 р. ПАТ «НЦЗ» є не консолідованою, оскільки є відособленою структурною одиницею. Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за історичною собівартістю, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби», нематеріальних активів, фінансових інструментів та фінансових активів фінансових інструментів у відповідності до МСФО 39 «Фінансові інструменти: Визнання та оцінка». Згідно МСФЗ 4, Товариство продовжує використовувати існуючу облікову політику для обліку певних категорій страхових активів та зобов`язань, яка діяла до переходу на МСФЗ, із деякими змінами, що дозволяється стандартами. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, проведенням пере класифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. Товариство веде облікові записи відповідно до правил бухгалтерського обліку і страхового законодавства України. Фінансова звітність підготовлена на основі цих облікових записів. Керівництво Товариства використовувало ряд оцінок і пропозицій відносно представлення активів і зобов'язань при підготовці фінансової звітності згідно з вимогами МСФЗ. Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні. Функциональна валюта та валюта подання Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Товариства. Вся фінансова інформація представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше. 6. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Валюта звітності. Національною валютою України є українська гривня (надалі потексту - гривня, або грн.), і ця ж валюта є функціональною валютою Товариства. Форми іпримітки звітності базуються па даних бухгалтерського обліку Товариства.Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютоюТовариства. Вся фінансова інформація представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше. Основні засоби.Товариством при складанні фінансової звітності використана модель собівартості, згідно МСБО 16 Основні засоби (тис.грн.) На 31.12.2016р. На 31.12.2015р. Первісна вартість 46 586 44 634 Знос 35 701 33 729 Залишкова вартість на звітну дату 10 885 10 905 Нематеріальні активи (тис.грн.) На 31.12.2016р. На 31.12.2015р. Програмне забезпечення - - Первісна вартість - - Знос - - Залишкова вартість на звітну дату - - На балансі товариства нематеріальні активи не значаться. Основні засоби та необоротні матеріальні активи обліковуються за первинною вартістю 46586 тис.грн., їх залишкова вартість на зазначену дату становить 10885 тис.грн. Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», їх оцінка відповідає критеріям визначення, згідно МСБО 16 «Основні засоби». Бухгалтерський облік інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Їх класифікацію проведено відповідно з групами, встановленими МСБО 16 “Основні засоби”. Облік амортизації основних засобів ведеться на рахунку 131 «Знос основних засобів» та нараховується прямолінійним методом, згідно наказу по товариству. В звітному періоді індексація та переоцінка основних засобів не проводилась. Необоротні активи, відмінні від вищезазначених, відсутні. Оборотні активи Запаси На балансі обліковуються запаси, які відповідають критеріям признання, даним в МСБО № 2 «Запаси» на загальну суму 9 427 тис.грн., в тому числі: Запаси (тис.грн.) На 31.12.2015р. На 31.12.2016р. виробничі запаси 1 288 1 969 незавершене виробництво 415 377 готова продукція 7 724 2 997 Облік та оцінка запасів достовірна та відповідає критеріям визначення, згідно МСБО № 2 «Запаси». Первісна вартість запасів визначається витратами на їх придбання при купівлі за грошові кошти. Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами, визначається відповідно до МСБО 1. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість товариства складає 1 416 тис.грн., яка створилася за рахунок Дебіторська заборгованість (тис.грн.) На 31.12.2015р. На 31.12.2016р. дебіторської заборгованності за розрахунками за авансами виданими 278 1 200 з бюджетом 190 216 інша дебіторська заборгованность - - Уся дебіторська заборгованість є короткостроковою. Дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, відсутня. Резерв сумнівних боргів відсутній (визначається виходячи з платоспроможності окремих боржників). Облік та оцінка дебіторської заборгованості достовірна та відповідає критеріям визначення, згідно МСБО № 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Грошові кошти Облік грошових коштів ведеться відповідно Положенню про ведення касових операцій в національній валюті, яке затверджено Постановою НБУ № 637 від 15.12.2004р. (зі змінами та доповненнями). Найменування грошовихстатей (тис.грн.) На 31.12.2015р. На 31.12.2016р. Готівкові кошти в касі 2 8 Поточні рахунки у банку 19 4 606 Інші оборотні активи в сумі 469 тис.грн. створилися за рахунок нарахованих податкових забов’язань по ПДВ, в перевіряємому балансі відображено вірно. Оборотні активи, відмінні від вищезазначених, а також витрати майбутніх періодів та необоротні активи та групи вибуття відсутні. Розкриття інформації щодо забезпечення наступних витрат і платежів та зобов’язань товариства станом на 31.12.2016р. Забезпечень наступних витрат і платежів на балансі не має. Структура зобов’язань товариства має наступний вигляд: Довгострокові зобов’язання відсутні. Поточні зобов’язання становлять 3 451 тис.грн., в тому числі: Поточні зобов’язання(тис.грн.) На 31.12.2015р. На 31.12.2016р. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 126 51 за розрахунками з одержаних авансів 2 152 2 778 за розрахунками з бюджетом 220 126 за розрахунками з оплати праці 407 220 зі страхування 119 76 інші поточні зобов’язання 49 200 Разом: 3 073 3 451 Облік та оцінка зобов’язань відповідає критеріям визначення, згідно МСБО № 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи». Кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, відсутня. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» події, що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства внаслідок виникнення умовних зобов’ язань та умовних активів, відсутні. Розкриття інформації щодо власного капіталу товариства станом на 31.12.2016р. Зареєстрований капітал згідно Статуту товариства складає 86 782,50 грн., розподілено на 347 130 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Зареєстрований й капітал відповідає бухгалтерському обліку по рахунку 40 “Статутний капітал”. Розмір статутного капіталу в звітному періоді не змінювався. Структура власного капіталу в перевіряємому балансі відображена наступним чином: Власній капітал(тис.грн.) На 31.12.2016р. Зареєстрований капітал (рядок 1400) 87 капітал в дооцінках (рядок 1410) 18 000 резервний капітал (рядок 1415) 25 Нерозподылений прибуток(рядок 1420) 1 164 Разом 19 276 Капітал в дооцінках створився за рахунок індексації основних засобів згідно Постанов уряду, в обліку відображено вірно. Резервний капітал створився за рахунок відрахувань від прибутку в розмірі 25% згідно установчих документів. Капіталів, відмінних від зазначених, на балансі товариства немає. Забезпечення наступних витрат і платежів та доходи майбутніх періодів в балансі товариства станом на 31.12.2015р. відсутні. Інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку). Облік фінансових результатів ведеться відповідно до вимог МСФО № 1. “Надання фінансової звітності”. Доходи товариства формуються відповідно до вимог МСБО18 «Доход» і в звітному періоді склалися за рахунок: Доходи(тис.грн.) На 31.12.2016р. чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) 36 590 інших операційних доходів 8 Усього доходів: 36 598 Витрати сформовано відповідно до вимог П(С)БО 16 “Витрати” за рахунок: Витрати (тис.грн.) На 31.12.2016р. собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 30 043 адміністративних витрат 3 553 витрат на збут 1 185 інших операційних витрат 283 податку на прибуток 370 Усього витрат 35 434 Облік та оцінка фінансових результатів ведеться відповідно до вимог МСФО № 1“Надання фінансової звітності”. Обсяг чистого прибутку за 2016 рік складає 1 164 тис.грн. Розкриття інформації щодо операцій з пов'язаними особами. Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін". Рішення про те, які сторони являються зв'язаними, приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків між зв'язаними сторонами.Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції із пов'язаними особами відображуються виключно за принципом «справедливої вартості». Пов’язаними особами ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» є: Посадові особи ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД», що здійснюють від імені ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин: Прізвище, ім’я, по батькові Посада Частка в статутному капіталі , % Приймаченко Володимір Сергійович Голова правління 21,5 Дичек Галина Богданівна Головний бухгалтер - Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства и нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші додаткові виплати керівництву Товариства, іншому управлінському персоналу не здійснювались. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не можебути достовірно оцінений. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу. Припущення про безперервність діяльності Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що воно функціонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів i виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Досвід, історія розвитку дозволяють чекати притоку грошових коштів. При цьому слід зазначити, що на діяльність Товариства впливають такі фактори:- політичні, фінансові та економічні фактори нестабільності в державі Україна, а також кризові явища у світовій економіці; - нестабільність правового поля, особливо у регуляторній сфері та оподаткуванні; - неоднозначне тлумачення нормативних актів щодо оподаткування фіскальними органами, а також вагомі санкції за несвоєчасне виконання платіжних зобов’язань у сфері оплати нарахованих податків. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні фінансово-господарські операції, можливість відшкодування вартості активів та здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми зобов’язаннями в міру настання термінів їх погашення. Проте керівництво впевнене, що не зважаючи на існуючі ризики, Товариство зможе продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому. Також Товариство не має наміру і потреби ліквідовуватись, або припиняти свою фінансово-господарську діяльність. Планується в подальшому працювати та одержувати прибутки. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ Після 31 грудня 2016 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності, які не відображені в фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Події, які відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими: Подія Наявність Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства Ні Оголошення плану про припинення діяльності Ні Оголошення про значну реструктуризацію або про початок її запровадження Ні Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу, інші вибуття активів або експропріація значних активів урядом Ні Знищення (втрата) активів Товариства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події Ні Значні операції зі звичайними акціями та операції з потенційними звичайними акціями після дати балансу Ні Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в курсах обміну іноземних валют Ні Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність Товариства Так Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, наприклад, унаслідок надання значних гарантій Ні Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після дати балансу Ні Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу Ні Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій Ні Оголошення банкротом дебітора Товариства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною. Ні Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу. Ні Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу Ні Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності Ні Судові розгляди Станом на 31.12.16 року та після звітної дати Товариство не виступає об’єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди по справах про оскарження нормативних актів щодо яких існує значний ступінь невизначеності. Голова правління Приймаченко В.С. Головний бухгалтер Дичек Г.Б.

д/н

д/н

д/н