ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фірма" Фінансист"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21860250
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Проспект Дмитра Яворницького,будинок 60, офіс 27, місто Дніпро, Україна, 49000
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1402, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** ., ., ., 26.01.2001, .
Текст аудиторського висновку (звіту) \Опис аудиторської перевірки Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», що застосовуються в Україні в якості Національних стандартів аудиту, а також Кодексу етики професійних бухгалтерів. Аудитором проведена перевірка фінансової звітності ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД», складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, що включають «Баланс (звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2016р., «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)», «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)», «Звіт про власний капітал», а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток. Концептуальною основою фінансової звітності ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД». є Міжнародні стандарти фінансової звітності та правові чи регуляторні вимоги, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-ХIV. Бухгалтерський облік на ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД». здійснювався з використанням робочого плану рахунків, розробленого на основі плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291(зі змінами та доповненнями). З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та звітності перед складанням річної фінансової звітності Товариством проведена інвентаризація активів i зобов'язань. (наказ № 76 від 03.10.2016 р.). Перевіркою встановлено, що фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а її показники відповідають даним бухгалтерського обліку i узгоджені між собою. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, облікової політики, затвердженої наказом по товариству від 04.01.2016р. № 1 та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» на основі результатів проведеного нами аудиту. Нами проведена перевірка у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (зі змінами та доповненнями). Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансовій звітності ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД». Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення умово-позитивної думки. Висловлення думки На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2016р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Пояснювальний параграф Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на існування ризиків подальшого функціонування Товариства. Наразі такі ризики обумовлені зовнішніми чинниками, які пов’язані з наступним: з загальною економічною ситуацією в Україні; з політичною ситуацією в державі Україна; з можливим зміненням законодавства у сферах регулювання діяльності та оподаткування; з іншими чинниками. При цьому вважаємо, що управлінський персонал відповідно оцінює припущення про безперервність діяльності.
д/н
д/н
д/н