ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10905 10885 0 0 10905 10885
будівлі та споруди 6006 5370 0 0 6006 5370
машини та обладнання 4272 3659 0 0 4272 3659
транспортні засоби 368 1593 0 0 368 1593
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 259 263 0 0 259 263
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 10905 10885 0 0 10905 10885
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Всі основні засоби виробничого призначення на кінець звітного періоду в сумі 10885 тис.грн. перебувають у власності емітента, ступінь зносу яких становить 76,63 % , використовуються на 100 %. Будівлі та споруди, введені в експлуатацію в 1988 році, використовуються на 100 %, ступінь зносу яких становить 72,38 %. Машини та обладнання введені в експлуатацію в 1988 році використовуються на 100 %, ступінь зносу яких становить 83,13 %.Транспортні засоби знаходяться у власності емітента та використовуються на 100 %, ступінь зносу становить 38,64 %. По статті інші основні засоби виробничого призначення ступінь зносу становить 90,80 %. Первісна вартість основних засобів: 46586 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 76,63 %. Ступінь використання основних засобів: 100 %. Сума нарахованого зносу 35701 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень на використання майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 19276 18112
Статутний капітал (тис.грн.) 87 87
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 87 87
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 19189 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 19189 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 18025 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 18025 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.