ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Публічвне Акціонерне Товариство " Новоолександрівський цегельний завод" створений на Сурсько-Покровському родовищі суглинків в 1988 році. Проект будівництва розроблений на основі: 1.Постанови Ради Міністрів СРСР від 01.10.1981 року №959 "Про заходи по підвищенню технологічного рівня виробництва будівельної цегли". 2.Переліку проектів, підлеглих розробці в 1981-1985 рр. для підприємств вартістю 3 млн.каб.і вище по МПБМ СРСР, узгоджено з Держпланом розроблених інститутом "Южгіпростром" в 1983 році. 3. Матеріалів, що обгрунтовують цілеспрямованість будівництва ,розроблених інститутом "Южгіпростром" в 1983 році розглянутим МПБМ СРСР і включених в "Схему розвитку і розміщення промисловості будівельних матеріалів УРСР до 2000 року." 4.Конракту №010-06/59322 від 06.09.1988 року на поставку комплектів обладнання Чехословацької Радянської Соціалістичної республіки . Проектна потужність Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" становить 65 млн.штук умовної цегли на рік.В звітному році проектна потужність не була досягнута через відсутність ринків збуту готової продукції, що призвело до скорочення обсягів виробництва.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Публічне Акціонерне Товариство "Новоолександрівський цегельний завод" в організаційній структурі дочірніх підприємств, філій,представництв не має. В 2016 році змін в організаційній структурі не спостерігалось.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середня чисельність штатних працівників облікового складу Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" за звітній період становить 158 осіб, позаштатних працівників, які працювали за сумісництвом та на умовах неповного робочого дня не було.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент являється членом об'єднання ТОВ "Українські будівельні матеріали та вироби", що знаходиться за юридичною адресою: Україна, 08160, Київська область, Києво-Святошинський район , с. Гатне, вул.Київська 138. Поштова адреса: Україна, 03037,м. Київ, Абоненська скринька, 105. Згідно з укладеним договором № 1/1-25 про надання інформаційно-консультацыйних послуг між ТОВ "Українськи будівельні матеріали та вироби" та Публічне Акціонерне Товариство "Новоолександрівський цегельний завод" 01 січня 2011 року емітент отримує інформаційно-консультаційні послуги в галузі виробництва керамічних стінових матеріалів та вивчення кон'юктури ринку збуту цегли.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Інформації про спільну діяльність,яку проводить емітент з іншими організаціями, підприємствами, установами немає.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб немає за звітний період не було
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облікова політика, яку вело Публічне Акціонерне Товариство "Новоолександрівський цегельний завод" в звітному періоді, відповідає встановленим концептуальнитм основам МСФЗ та МСБО, а також інструкції щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,капіталу,зобов'язань, господарських операцій підприємств та організацій , іншій законодавчій базі з питань бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній системі. Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах, затверджених міністерством статистики України. Господарські операції відображаються з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фйінансову звітнвсть в Україні" за №996-X1V від 16.07.1999р. з урахуванням наступних змін та доповнень. Амортизація основних засобів в 2016 році нараховувалась прямолінійним методом згідно розділа 111 Податкового кодекса України. Оцінка запасів проводиться без податку на додану вартість. Фінансових інвестицій акціонерне товариство не має.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним і єдиним видом продукції, яку виготовляло Публічне Акціонерне Товариство "Новоолександрівський цегельний завод" у 2016 році є цегла керамічна ( ДСТУ Б В.2.7-6.1:2008) наступного асортименту: цегла керамічна умовна (розміри 250*120*65 мм), цегла потовщина (250*120*88 мм), камінна керамічна (250*120*138 мм). Всі керамічні вироби пустотілі. По технологічним властивостям і стислості цегла являється ефективною ( стислість- 140 кг/куб.м.) По міцності вироби відповідають маркам 75, 100, 125, 150.Морозовитривалість становить МПЗ-15. Цеглу можна використовувати для кладки внутрішніх і зовнішніх стін,а також для виготовлення стінових панелів і блоків.Через високу міцність та естетичний вигляд керамічні вироби Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" використовують для облицювання фасадів, будівель та споруд, внутрішніх стін,вестибюлів та переходів. Основним конкурентом емітента на ринку збуту цегли в Дніпропетровському регіоні являється ПАТ "Синельниківська теплоізоляція", яке виготовляє рядову керамічну цеглу.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останні 5 років придбано: - Кран однобалочний електричний 80,9 тис.грн.; - Автобус ЛАЗ 1500,0 тис.грн. Відчуження активів за останні 5 років не було. На майбутні періоди емітент планує вносити інвестиції на придбання обладнання для зміни або модернізації технологічного обладнання по виробництву цегли та розпочати реконструкцію глинозапасника за рахунок власних коштів.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочинів в звітному році не було.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засобі станом на 31.12.2016 рік що складають 10885 тис.грн. знаходяться у власності емітента. Наявні виробничі потужності на обладнання по виготовленню цегли використовуються на 100 %. Емітент веде належний облік та забезпечує надійне зберігання активів акціонерного товариства. Всі основні засоби знаходяться за адресою Публічне Акціонерне Товариство "Новоолександрівський цегельний завод. Екологічні питання для емітента не можуть позначитися на використанні активів підприємства. Через присутність кризових явищ в Україні, що являється причиною зниження темпів виробництва цегли, а значить і доходів, емітент капітальне будівництво, розширення та вдосконалення основних засобів не планує.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Істотними проблемами,які впливають на діяльність емітента є заміна фізично зношеного та морально устарілого технологічного обладнання на нове,що потребує значних фінансових витрат.Несвоєчасне усунення цих проблем через недостатність коштів може паралізувати виробничу діяльність Публічного Акціонерного Товариства "Новоолексанедрівський цегельний завод". Спостерігається значна залежність діяльності акціонерного товариства від законодавчих або економічних обмежень.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; В 2016 році штрафів та компенсацій за порушення чинного законодавства України не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Для забезпечення прибуткової діяльності емітенту необхідно за рахунок власного капіталу внести інвестиції в придбання нового технологічного обладнання для виготовлення високоякісної , конкурентноспроможної цегли.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Невиконаних договорів на кінець звітного періоду не було.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Протягом 2017 року необхідно направляти кошти на зміну фізично зношеного та морально устарілого технологічного обладнання по виготовленню цегли, а також розпочати реконструкцію глинозапасника.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Досліджень та розробок стосовно поліпшення діяльності емітента в звітному році не проводили.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судові справи, одною із сторін яких виступає емітент або його посадові особи, відсутні.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. В звітнму році Публічне Акціонерне Товариство "Новоолекандрівський цегельний завод " виготовило 18,9 мук. проти 14,0 мук. в минолому періоді, темп росту становить 135 %. Середньооблікова чисельність працівникі заводу за звітний період становить 158. Фонд оплати праці за 2016 рік склав 9487,0 тис. грн. при цьому середньомісячна заробітна плата в звітному періоді 4900 грн. проти 4354 грн. в минулому періоді. Продуктивність праці в звітному періоді становить 126,4 % від рівня 2015 року. В 2016 році реалізовано цегли 22,8 муц. на суму 36589,6тис.грн., проти 13,6 муц. на суму 21118,5 тис. грн. в минулому періоді. Темп росту обсягів реалізації цегли в звітному році становить 167,4 %. За результатами фінансово-економічної діяльності акціонерного товариства за 2016 рік емітент отримав прибуток в сумі 1164 тис.грн.