ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до річної фінансової звітності Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод" за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року (ЄДРПОУ 00290280) Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року Публічного Акціонерного Товариства "Новоолександрівський цегельний завод". Публічне Акціонерне Товариство "Новоолександрівський цегельний завод" ( надалі - Товариство) було створене 27.09.1991року, як Відкрите Акціонерне Товариство "Новоолександрівський цегельний завод". 01.04.2011 року Товариство перейменоване у Публічне Акціонерне Товариство "Новоолександрівський цегельний завод". Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення , розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Повне найменування: ПУБЛІЧНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВОНОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД». Скорочене найменування: ПАТ«НЦЗ». Код за ЄДРПОУ: 00290280. Зареєстровано Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області, дата державної реєстрації 27.09.1991р. Місцезнаходження Товариства: 52070, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Комсомольська, 35. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від усіх видів підприємницької діяльності не заборонених чинним законодавством України. Основа підготовки фінансової звітності. Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі по тексту - МСФЗ), звітність враховує всі прийняті і діючі в звітному періоді Міжнародні стандарти фінансової звітності та інтерпретації Комітету з МСФЗ, і повністю їм відповідає. 2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Компанія здійснює свою діяльність в Україні. З огляду на цей фактор, на бізнес Товариства впливають економіка і фінансові потоки України, яким притаманні властивості ринку, який наданий час розвивається. Україна продовжує проведення економічних реформ, розвиток власного правового поля та законодавчої бази, відповідно до потреб ринкової економіки. Про те законодавча та податкова база в Україні пов’язана з ризиком неоднозначності тлумачення її вимог, які до того жсхильні до частих змін. Це, в купі з іншими юридичними та фіскальнимиперешкодами, створює додаткові проблеми для всіх компаній, що ведуть бізнес вУкраїні.Майбутня стабільність української економіки багато в чому залежить від початихреформ і досягнень, а також від ефективності економічних і фінансових заходів, щовживаються урядом країни. Українська економіка слабо захищена від спадів на фінансових ринках і зниження темпів економічного розвитку в інших частинах світу. Узвітному році уряд продовжував вживати заходи з підтримки економіки країни зметою подолання наслідків глобальної фінансової кризи.У зв’язку з вищенаведеним, керівництво Товариства не може передбачити всітенденції, які можуть впливати на галузі економіки України, а також на те, якийвплив вони можуть надати на майбутній фінансовий стан і фінансову діяльністьТовариства.Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництво Товариства нате, який вплив надають умови ведення бізнесу в Україна на діяльність і фінансовийстан Товариства. Майбутній економічний розвиток України залежить, як від зовнішніхфакторів, так і від заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом країни.Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпеченнястабільної діяльності та розвитку Товариства. 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила тапрактика, застосовані Компанією при складанні та поданні фінансової звітності.Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались послідовно в усіхзвітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності. З.1 . Доходи і витрати. Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у виглядінадходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення,пов'язаного з внесками учасників.Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у виглядівибуття чи амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов'язань, результатомчого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного звиплатами учасникам.Величина доходу (виручки) від продажу товарів, робіт, послу у ході звичайноїфінансово-господарської діяльності оцінюється за справедливою вартістюотриманого, або такого, що підлягає отриманню, за мінусом повернень і всіх наданихзнижок. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг визнається за одночасноговиконання наступних умов: - всі істотні ризики і вигоди, які з права власності переходять від Товариства до покупця (замовника); - Товариство не зберігає за собою ні подальших управлінських функцій в тій мірі,яка зазвичай асоціюється з правом власності, ні реального контролю надреалізованими товарами, роботами, послугами; - сума виручки може бути надійно оцінена;- існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних зоперацією; - витрати, які були понесені або будуть понесені у зв’язку з операцією, можутьбути надійно оцінені. Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства визначено нарахування, відповідність та обачність. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) робіт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатомнараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягненняпередбаченого договором результату.Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат євідповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, якіздійснюються з метою отримання таких доходів.До складу фінансових доходів включаються процентні доходи по розміщенимдепозитам в банках, проценти нараховані по отриманим векселям. Процентний дохідвизнається у прибутку або збитку за період у момент виникнення. Щодо усіхфінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, і процентнихфінансових активів, які класифікуються як такі, що доступні для продажу, процентнийдохід або витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка. Цейметод точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштівпротягом очікуваного строку використання фінансового інструменту або, якщо цедоречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активуабо зобов'язання. Процентний дохід включається до складу доходів від фінансування взвіті про сукупні прибутки та збитки.До складу фінансових витрат включаються витрати на виплату відсотків заотриманими кредитами і позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансовихінструментів, а також чистий результат від торгівлі фінансовими інструментами. Чистіфінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. 3.2 Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на п рибуток поточного періоду та відстрочений податок. Поточний та відстрочений податки на прибутоквідображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком тієї їх частини,яка відноситься до угоди з об'єднання бізнесу або до операцій, визнанимбезпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку. Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що підлягає сплаті абоотриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рік,розрахованих на основі чинних або в основному введених в дію етапом на звітну датуподаткових ставок, а також всі коригування величини зобов'язання по сплаті податку па прибуток за минулі роки, який підлягає стягненню податковими органами або виплату їм. Відкладений податок відображається методом балансових зобов'язань відноснотимчасових різниць, що виникають між балансовою вартістю активів і зобов'язань, якавизначається для цілей їх відображення у фінансовій звітності, та їх податковоюбазою. Відкладений податок не визнається щодо наступних тимчасових різниць:різниць, що виникають при первісному визнанні активів і зобов'язань в результатіздійснення угоди, яка не є угодою з об'єднання бізнесу, і яка не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток або збиток. 3.3 Основні засоби.Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються зметою використання їх в процесі своєї діяльності, під час продажу товарів (робіт),надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійсненняадміністративних функцій. До сновних засобів Товариства відносяться предмети, строккорисного використання яких перевищує один рік.Після визнання активом об’єкт основних засобів обліковується за собівартістюмінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшеннякорисності. Втрати на поточний ремонт й технічне обслуговування відносяться навитрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання таінших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються. Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхомзіставлення отриманої виручки з балансовою вартістю відповідних активів івідображається на рахунку прибутків і збитків.При визначенні строку корисного використання (експлуатації) Товариствовраховувало: - очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності абопродуктивності; - фізичний та моральний знос, що передбачається; - правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та іншіфактори. Мінімальні строки (років) корисного використання основних засобів по групам: Група основних засобів Років Споруди 35 Машини та обладнання 20 Транспортні засоби 15 Інструменти, прилади 10 Амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується,протягом строку його корисної експлуатації. Амортизація основних засобіврозраховується рямолінійним методом для розподілу їх первісної вартості доліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації.Ліквідаційна вартість активу являє собою оцінку суми, яку Товариство могло ботримати в даний момент від продажу активу за вирахуванням розрахункових витратна продаж виходячи з припущення, що вік активу га його технічний стан вжевідповідають очікуваному в кінці строку його корисного використання. Ліквідаційнавартість активівта строки їх корисного використання переглядаються і принеобхідності коректуються станом на кожну звітну дату.Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобіввідповідно з поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду,протягом якого основні засоби будуть приносити економічні вигоди Товариству. Строккорисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разізміни очікуваних економічних вигод від його використання.Витрати на ремонт і техобслуговування відносяться на витрати по мірі їхздійснення. Прибуток або збиток від списання або вибуття основних засобіввідображаються у складі прибутків і збитків. 3.4 Нематеріальні активи.Нематеріальний актив (НМА) - це немонетарний актив, який не має фізичноїсубстанції та може бути ідентифікований. Після первісного визнання НМАвідображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченоїамортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіхоб'єктах НМА Товариство вибрала модель обліку за собівартістю за якою післяпервісноговизнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.По всіх об’єктах НМА Товариство встановило ліквідаційну вартість рівною нулю. Строк використання нематеріальних активів визначається Товариством самостійно,виходячи з досвіду роботи з подібними активами, сучасних тенденцій в галузі техніки іпрограмних продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційниххарактеристик. При визначенні строку корисного використання (експлуатації)нематеріальних активів Товариство враховувало: - очікуване використання об'єктів з урахуванням їх потужностіабопродуктивності; - правові або інші обмеження щодо строків використання об' єктів та іншіфактори. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта НМА переглядається в разізміни очікуваних економічних вигод від його використання. 3.5 Фінансові інструменти. Класифікація. Віднесення фінансових інструментів до тієї чи іншої категорі їзалежить від їх особливостей та мети придбання, і відбувається в момент їх прийняття до обліку.Фінансові інструменти розподіляються за такими обліковими категоріями: 1) позики та дебіторська заборгованість; 2) фінансові активи, утримувані до погашення; 3) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться нафінансовий результат (прибутки або збитки); 4) фінансові активи, доступні для продажу. Категорія «позики та дебіторська заборгованість» представляє собою непохідніфінансові активи, які не котируються на активному ринку з фіксованими бообумовленими платежами, за винятком тих, які Компанія має намір реалізувати внайближчому майбутньому.Категорія «інвестиції, утримувані до погашення» - це непохідні фінансові активизфіксованими або обумовленими платежами та іксованим строком погашення, щодояких у керівництва Товариства є намір і можливість утримувати їх до строку погашення. Категорія «фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат» має дві підкатегорії: а) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні; б) фінансові активи, утримувані для торгівлі. Первісне визнання. Залежно від класифікації фінансові інструментиобліковуються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю. Справедливавартість - це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можнаврегулювати зобов'язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добреобізнаними, незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів та ціну пропозиції для фінансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У відношенні активів і зобов'язань із взаємно компенсуючим ринковим ризиком Товариство може використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позиційзі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції.Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації, і ці ціни відображають дійсні і регулярні ринкові операції, щоздійснюються на загальних підставах.Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методиоцінки, як модель дисконтування грошових потоків, модель, заснована на данихостанніх угод, здійснених між непов'язаними сторонами, або аналіз фінансовоїінформації про об'єкти інвестування.Фінансові інструменти, що відображаються за справедливою вартістю звіднесенням змін на рахунок прибутків і збитків, спочатку відображаються засправедливою вартістю, Всі інші фінансові активи та фінансові зобов'язання спочаткувизнаються за справедливою вартістю плюс понесені витрати по угоді. Найкращимпідтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток враховується в момент первісного визнання тільки в томувипадку, якщо між справедливою вартістю та ціною угоди існує різниця, яка можебути підтверджена іншими спостережуваними в даний момент на ринку угодами заналогічним фінансовим інструментом або оціночним методом, в якому в якостівхідних змінних використовуються виключно фактичні дані ринків. Купівля абопродаж фінансових активів, передача яких передбачається у строки, встановлені законодавчо або правилами даного ринку (купівля і продаж на стандартних умовах),визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Компанія прийняла на себезобов'язання передати фінансовий актив. Всі інші операції з придбання визнаються,коли компанія стає стороною договору щодо даного фінансового інструменту. Облік фінансових активів за методом участі у капіталі. Метод участі вкапіталі - це метод обліку, згідно з яким інвестиція Товариства первісно визнається засобівартістю, а потім коригується відповідно до зміни частки Товариства, як інвестора вчистих активах об’єкта інвестування після придбання. Прибуток або збиток інвесторавключає частку інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування. Товариство припиняє визнавати фінансові активи: 1) коли ці активи погашені абоправа на грошові потоки, пов'язані з цими активами, минули, або: 2) Товариствопередало права на грошові потоки від фінансових активів або уклала угоду про передачу і при цьому також передала всі істотні ризики і вигоди, пов'язані зволодінням цими активами, або не передала їх і не зберегла всі істотні ризики івигоди, пов'язані з володінням цими активами, але втратила право контролю щододаних активів. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної можливостіповністю продати актив непов'язаній третій стороні без необхідності накладеннядодаткових обмежень на продаж.Визнання фінансового зобов'язання припиняється уразі погашення, анулюванняабо закінчення терміну погашення відповідного зобов'язання. При заміні одногоіснуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самимкредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення істотних змін до умовіснуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а новезобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартостізобов'язань у звіті про фінансові результати. 3.6 Запаси. Запаси - це активи Товариства, які: 1) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або, 3)існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання увиробничому процесі або при наданні послуг.Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію,напівфабрикати, незавершене виробництво і товари.Запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої цінипродажу. Собівартість запасівпри вибутті визначається по методу середнєвзваженної собівартості 3.7 Дебіторська заборгованість та аванси. Дебіторська заборгованість визнається Товариство в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості Товариство відображає такі активи: - торгова дебіторська заборгованість; - інша дебіторська заборгованість. Товариство згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому висока ймовірність провести взаємозалік даних сум. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю, розрахованої звикористанням методу ефективної ставки відсотка. Аванси видані Товариством відображаються у звітності за первісною вартістю завирахуванням резерву під знецінення. Аванси видані Товариствомкласифікуються як довгострокові,якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг, що належать до них,перевищує один рік або якщо аванси відносяться до активу, який буде відображений вобліку як необоротні при первісному визнанні. Попередня оплата послуг включаєтьсядо витрат періоду або у вартість активів у міру отримання цих послуг. Якщо є ознакатого, що активи, товари або послуги, пов'язані з авансами виданими, не будутьотримані, балансова вартість авансів виданих підлягає зменшенню, і відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за ріку складі рядка «інші операційні витрати» . 3.8 Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти нарахунках у банках. Грошові кошти на рахунках у банках включають грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках. Депозити в банках обліковуються заамортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. 3.9 Зареєстрований капітал. Згідно з законодавства України статутний капітал Товаристваповинен бутисплачений виключно грошовими коштами. Грошові кошти вносяться засновниками (учасниками) товариства на банківські рахунки або до каси Товариства. 3.10 Оренда. Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов’язані зправом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Строкивикористання орендованих активів визначаються за терміном оренди, зазначеним удоговорі. Вартість орендованих активів зазначається в договорі оренди. Платежі, пов’язані з операційною орендою відображаються як витрати у звіті просукупні прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методусписання таких витрат протягом строку оренди. 3.11 Кредити та позики. Кредити і позики при первісному визнанні обліковуються за справедливоювартістю за вирахуванням будь-яких витрат па здійсненню кредитної (позикової)угоди. Фінансові зобов'язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю звикористанням методу ефективної ставки відсотку. Вся різниця між справедливоювартістю отриманих коштів (за вирахуванням витрат по угоді) і сумою до погашення відображається як відсотки до сплати протягом строку,на який видано позику. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий строк погашення неперевищує дванадцять місяців від звітної дати. 3.12 Кредиторська заборгованість. Зобов'язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньомувнаслідок його погашення. Кредиторська заборгованість нараховується, коликонтрагент виконав свої зобов'язання за договором, і обліковується за амортизованоювартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, азгодом відображаються за амортизованою вартістю з використанням методуефективної ставки відсотка. 3.13 Резерви майбутніх витрат і платежів.Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фінансові зобов'язання, сума йтермін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичнеабо конструктивне зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існуєймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів(активів), а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності.Сума, визнана в якості резерву, являє собою найбільш точну оцінку виплат,необхідних для погашення зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги ризики іневизначеність, пов’язані із зобов’язанням. 3.14 Витрати на персонал Товариства та відповідні відрахування.Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітнаплата. 3.15 Звітність за сегментами. Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалась в одному операційному сегменті. Активами та зобов’язаннями звітного сегмента є активи та зобов’язання, якібезпосередньо відносяться до сегмента. До нерозподілених активів віднесенобалансову вартість основних засобів та поточні та відстрочені податкові активи. Донерозподілених зобов'язань - поточні та відстрочені податкові зобов’язання. 4. КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Товариство використовує оцінки і робить припущення, які впливають на сумиактивів та зобов’язань, що відображаються у фінансовій звітності протягом наступногофінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і грунтуються наминулому досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніхподій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванніпринципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво такожвикористовує певні судження. При визначенні суми резервів Товариство враховуєпопередній досвід і минулі виплати на покриття збитків та існуючі суми невиплаченихвідшкодувань. Крім того, судові рішення, економічні умови і громадська думка можутьвпливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцінку резервівТовариства.Допущення і оцінні значення Товариства засновані на вихідних даних, які воно малав своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте поточніобставини і допущення відносно майбутнього можуть змінюватися зважаючи на ринкові зміни або непідконтрольних Товариству обставини. Такі зміни відображаються в допущеннях у міру того, як вони відбуваються.Щодо інтерпретації складного податкового законодавства України, змін уподатковому законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутньогооподатковуваного доходу існує невизначеність. Компанія не створює резерви під можливі наслідки перевірок, проведених податковими органами. Відстроченіподаткові активи визнаються за всіма невикористаним податковим збиткам в тій мірі,в якій є ймовірним отримання податковуваного прибутку, проти якого можуть бутизараховані податкові збитки. У випадках коли справедливу вартість фінансових інвестицій неможливо визначитина підставі даних активних ринків, вони відображаються на дату балансу за їхсобівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Визначення суми збитківвід зменшення корисності потребує певну частку судження. Судження включаютьоблік таких вихідних даних як ризик ліквідності і кредитний ризик. Зміни вприпущеннях щодо цих факторів можуть впилинути на вартість фінансових інвестицій, які наведено у звіті про фінансовий стан. 5. Основи складання фінансової звітності Дана фінансова звітність за 2015 р. ПАТ «НЦЗ» є не консолідованою, оскільки є відособленою структурною одиницею. Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за історичною собівартістю, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби», нематеріальних активів, фінансових інструментів та фінансових активів фінансових інструментів у відповідності до МСФО 39 «Фінансові інструменти: Визнання та оцінка». Згідно МСФЗ 4, Товариство продовжує використовувати існуючу облікову політику для обліку певних категорій страхових активів та зобов`язань, яка діяла до переходу на МСФЗ, із деякими змінами, що дозволяється стандартами. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, проведенням пере класифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. Товариство веде облікові записи відповідно до правил бухгалтерського обліку і страхового законодавства України. Фінансова звітність підготовлена на основі цих облікових записів. Керівництво Товариства використовувало ряд оцінок і пропозицій відносно представлення активів і зобов'язань при підготовці фінансової звітності згідно з вимогами МСФЗ. Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні. Функциональна валюта та валюта подання Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютоюТовариства. Вся фінансова інформація представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше. 6. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Валюта звітності. Національною валютою України є українська гривня (надалі потексту - гривня, або грн.), і ця ж валюта є функціональною валютою Товариства. Форми іпримітки звітності базуються па даних бухгалтерського обліку Товариства.Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютоюТовариства. Вся фінансова інформація представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше. Основні засоби.Товариством при складанні фінансової звітності використана модель собівартості, згідно МСБО 16 Основні засоби (тис.грн.) На 31.12.2015 На 31.12.2014р. Первісна вартість 44634 44 635 Знос 33729 32519 Залишкова вартість на звітну дату 10905 12116 Нематеріальні активи (тис.грн.) На 31.12.2015 На 31.12.2014р. Програмне забезпечення - - -- Первісна вартість - - -- Знос - - -- Залишкова вартість на звітну дату - - -- На балансі товариства нематеріальні активи не значаться. Основні засоби та необоротні матеріальні активи обліковуються за первинною вартістю 44 634 тис.грн., їх залишкова вартість на зазначену дату становить 10905 тис.грн. Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», їх оцінка відповідає критеріям визначення, згідно МСБО 16 «Основні засоби». Бухгалтерський облік інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Їх класифікацію проведено відповідно з групами, встановленими МСБО 16 “Основні засоби”. Облік амортизації основних засобів ведеться на рахунку 131 «Знос основних засобів» та нараховується прямолінійним методом, згідно наказу по товариству. В звітному періоді індексація та переоцінка основних засобів не проводилась. Необоротні активи, відмінні від вищезазначених, відсутні. Оборотні активи Запаси На балансі обліковуються запаси, які відповідають критеріям признання, даним в МСБО № 2 «Запаси» на загальну суму 9 427 тис.грн., в тому числі: Запаси (тис.грн.) На 31.12.2015 На 31.12.2014р. виробничі запаси 1288 1 321 незавершене виробництво 415 90 готова продукція 7 724 5 675 Облік та оцінка запасів достовірна та відповідає критеріям визначення, згідно МСБО № 2 «Запаси». Первісна вартість запасів визначається витратами на їх придбання при купівлі за грошові кошти. Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами, визначається відповідно до МСБО 1. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість товариства складає 468 тис.грн., яка створилася за рахунок Дебіторська заборгованість (тис.грн.) На 31.12.2015 На 31.12.2014р. дебіторської заборгованності за розрахунками за авансами виданими 278 194 з бюджетом 190 29 інша дебіторська заборгованность -- -- Уся дебіторська заборгованість є короткостроковою. Дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, відсутня. Резерв сумнівних боргів відсутній (визначається виходячи з платоспроможності окремих боржників). Облік та оцінка дебіторської заборгованості достовірна та відповідає критеріям визначення, згідно МСБО № 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Грошові кошти Облік грошових коштів ведеться відповідно Положенню про ведення касових операцій в національній валюті, яке затверджено Постановою НБУ № 637 від 15.12.2004р. (зі змінами та доповненнями). Найменування грошових статей (тис.грн.) На 31.12.2015 . На 31.12.2014р. Готівкові кошти в кас 2 1 Поточні рахунки у банку 19 268 Інші оборотні активи в сумі 364 тис.грн. створилися за рахунок нарахованих податкових забов”язань по ПДВ, в перевіряємому балансі відображено вірно. Оборотні активи, відмінні від вищезазначених, а також витрати майбутніх періодів та необоротні активи та групи вибуття відсутні. Розкриття інформації щодо забезпечення наступних витрат і платежів та зобов’язань товариства станом на 31.12.2015р. Забезпечень наступних витрат і платежів на балансі не має. Структура зобов’язань товариства має наступний вигляд: Довгострокові зобов’язаннявідсутні. Поточні зобов’язаннястановлять3 073 тис.грн., в тому числі: Поточні зобов’язання(тис.грн.) На 31.12.2015 На 31.12.2014р. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 126 122 за розрахунками з одержаних авансів 2152 972 за розрахунками з бюджетом 220 247 за розрахунками з оплати праці 407 155 зі страхування 119 93 інші поточні зобов’язання 49 35 Разом: 3073 1624 Облік та оцінка зобов’язань відповідає критеріям визначення, згідно МСБО № 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи». Кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, відсутня. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» події, що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства внаслідок виникнення умовних зобов’ язань та умовних активів, відсутні. Розкриття інформації щодо власного капіталу товариства станом на 31.12.2015р. Зареєстрований капітал згідно Статуту товариства складає 86 782,50 грн., розподілено на 347 130 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Зареєстрований й капітал відповідає бухгалтерському обліку по рахунку 40 “Статутний капітал”. Розмір статутного капіталу в звітному періоді не змінювався. Структура власного капіталу в перевіряємому балансі відображена наступним чином: Власній капітал(тис.грн.) На 31.12.2015р. Зареєстрований капітал (рядок 1400) 87 капітал в дооцінках (рядок 1410) 18 125 резервний капітал (рядок 1415) 25 непокритий збиток (рядок 1420) (125) Разом 18 112 Капітал в дооцінках створився за рахунок індексації основних засобів згідно Постанов уряду, в обліку відображено вірно. Резервний капітал створився за рахунок відрахувань від прибутку в розмірі 25% згідно установчих документів. Капіталів, відмінних від зазначених, на балансі товариства немає. Забезпечення наступних витрат і платежів та доходи майбутніх періодів в балансі товариства станом на 31.12.2015р. відсутні. Інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку). Облік фінансових результатів ведеться відповідно до вимог МСФО № 1. “Надання фінансової звітності”. Доходи товариства формуються відповідно до вимог МСБО18 «Доход» і в звітному періоді склалися за рахунок: Доходи(тис.грн.) На 31.12.2015р. чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) 21 118 інших операційних доходів 3 Усього доходів: 21 121 Витрати сформовано відповідно до вимог П(С)БО 16 “Витрати” за рахунок: Витрати (тис.грн.) На 31.12.2015р. собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 17 246 адміністративних витрат 2 852 витрат на збут 503 інших операційних витрат 545 податку на прибуток - Усього витрат 21 246 Облік та оцінка фінансових результатів ведеться відповідно до вимог МСФО № 1“Надання фінансової звітності”. Обсяг чистого збитку за 2015 рік складає 125 тис.грн. Розкриття інформації щодо операцій з пов'язаними особами. Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін". Рішення про те, які сторони являються зв'язаними, приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків між зв'язаними сторонами.Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціальногоціноутворення. Операції із пов'язаними особами відображуються виключно за принципом«справедливої вартості». Пов’язаними особами ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» є:Посадові особи ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД», що здійснюють від імені ПАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД» юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припиненняправовідносин: № п/п П.І.Б. пов’язан особи Частка засновника (учасника) Вид пов'язаної особи Посада Товариства в сплаченому капіталі 1 Приймаченко В.С. 21, 4663% посадова особа Голова правління 2 Wienerberger international n. 18,4876% юридична особа акціонер 3. Фізич особи 60,04% акціонери Протягом 2015 року з повязанними особами фінансово – господарська діяльність не здійснювалась. Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства и нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші додаткові виплати керівництву Товариства, іншому управлінському персоналу не здійснювались. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства внинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефек ттакого потенційно негативного впливуне можебути достовірно оцінений. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу. Припущення про безперервність діяльності Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що воно функціонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів i виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Досвід, історія розвитку дозволяють чекати притоку грошових коштів. При цьому слід зазначити, що на діяльність Товариства впливають такі фактори:- політичні, фінансові та економічні фактори нестабільності в державі Україна, а також кризові явища у світовій економіці; - нестабільність правового поля, особливо у регуляторній сфері та оподаткуванні; - неоднозначне тлумачення нормативних актів щодо оподаткування фіскальними органами, а також вагомі санкції за несвоєчасне виконання платіжних зобов’язань у сфері оплати нарахованих податків. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні фінансово-господарські операції, можливість відшкодування вартості активів та здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми зобов’язаннями в міру настання термінів їх погашення. Проте керівництво впевнене, що не зважаючи на існуючі ризики, Товариство зможе продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому. Також Товариство не має наміру і потреби ліквідовуватись, або припиняти свою фінансово-господарську діяльність. Планується в подальшому працювати та одержувати прибутки. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ Після 31 грудня 2015 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності, які не відображені в фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Події, які відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими: Подія Наявність Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства Ні Оголошення плану про припинення діяльності Ні Оголошення про значну реструктуризацію або про початок її запровадження Ні Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу, Ні інші вибуття активів або експропріація значних активів урядом Знищення (втрата) активів Товариства внаслідок пожежі, аварії, стихійного Ні лиха або іншої надзвичайної події Значні операції зі звичайними акціями та операції з потенційними Ні звичайними акціями після дати балансу Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в курсах обміну іноземних валют Ні Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльністьТовариства Так Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, наприклад, Ні унаслідок надання значних гарантій Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, Ні які відбулися після дати баланс Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу Ні Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій Ні Оголошення банкротом дебітора Товариства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною . Ні Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження Ні їхньої вартості, визначеної на дату балансу Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості Ні їх реалізації на дату балансу Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до Ні перекручення даних фінансової звітності Судові розгляди Станом на 31.12.15 року та після звітної датиТовариство не виступає об’єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди по справах про оскарження нормативних актів щодо яких існує значний ступінь невизначеності. Голова правління Приймаченко В.С. Головний бухгалтер Дичек Г.Б.

д/н

д/н

д/н