ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) "Аудиторська фірма" Аудит-Дніпроконсульт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24600006
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Проспект Карла Маркса,будинок 93, місто Дніпропетровськ, Україна, 49000
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1731, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** ., ., ., .
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудитором проведена перевірка фінансової звітності ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД", складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, що включають "Баланс (звіт про фінансовий стан)" станом на 31.12.2015 р., "Звіт про фінансові результати ( звіт про сукупний дохід)" , "Звііт про рух грошових коштів ( за прямим методом)", "Звіт про власний капітал", а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток. Бухгалтерський облік на ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" здійснюеться з використанням робочого плану рахунків,розробленого на основі плану рахунків бухгалтерського обліку ,затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291. З метою забезпечення достовірних данних бухгалтерського обліку та звітності перед складанням річної фінансової звітності Товариством проведена інвентаризація активів та зобов'язань. (наказ №45 від 29.09.2015 р.) Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з застосуванням комп'ютерної програми 1С. Перевіркою встановлено, що фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а її показники відповідають даним бухгалтерського обліку і узгоджені між собою. Відповідальність управлінського персоналу за фінансолву звітність Управлінський персонал ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, облікорвої політики. Затвердженої наказом по товариству від 05.01.2015 р. № 1 та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінасової звітності ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" на основі результатів проведеного нами аудиту. Нами проведена перевірка у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року № 3125-X11 (зі змінами та доповненнями). Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог,а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачае виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття у фінансовій звітності ПАТ " НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД". Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності в наслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності , з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарюванняю. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом,та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо,що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки. Умовно-позитивна думка Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2015 р. та його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги Розмір Статутного капіталу Розмір статутного капіталу ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" в сумі 86 782,50 грн. на 31.12.2015р. відповідає установчим документам та діючій редакціїї Статуту. Фінансові інвестиції Довгострокові та поточні фінансові інвестиції , на кінець року відсутні. Запаси Аналітичний облік запасів відповідає даним синтетичного обліку, виробничі запаси в балансі відображені по первісній вартості (собівартості) та утримуються для використання під час здійснення господарськрї діяльності. Згідно балансу станом на 31.12.2015 р. запаси склали 9 427 тис.грн., з них - незавершене виробництво 415 тис. грн., готова продукція - 7 724 тис.грн., та виробничі запаси - 1 288 тис.грн. Дебіторська заборгованість Поточна дебіторська заборгованість оцінена за первісною вартістю включена до підсумку балансу. На 31.12.2015 р. заборгованість склала 468 тис.грн., яка створилася за рахунок -дебіторська заборгованість за розрахунками за авансами виданими - 278 тис.грн.; -по розрахункам з бюджетом - 190 тис.грн. Облік грошових коштів залишки грошових коштів в національній валюті складають 21 тис грн., з них: - на поточному рахунку є 19,0 тис.грн., що підтверджується викисками банку; - в касі на кінець перевіряємого періоду налічується 2,0 тис.грн., що підтверджується даними касової книги. Інші оборотні активи в сумі 364 тис.грн. створилися за рахунок нарахованих податкових зобов'язань по ПДВ, в перевіряємому балансі відображений вірно. Забезпечення та резерви Розмір Статутного капіталу ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗПАВОД" В СУМІ 86 782,50 грн. станом на 31.12.2015 р. відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту. Змін у складі статутного капіталу, викупу власних акцій за період, що перевіряється не відбувалось. Кріи статутного капіталу Товариство має у своєму розпорядженні резервний капітал, який на 31.12.2015 р. складає 25 тис.грн. За наслідками фінансово-господарської діяльності Товариство станом на 31.12.2015 р. має збиток в сумі 125.тис.грн. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги Вартість чистих активів Вартість чистих активів ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2015 р. становить 18 112 тис.грн., що на нашу думку відповідає вимогам "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонертих товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 485. Таким чином,вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2015р. вище розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам, частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України ( стосовно акціонерних товариств). Інша допоміжна інформація За даними, отриманими від емітента, протягом 2015 року у Товариства не відбувалися наступні дії такі, що відповідно до частини першої 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Виконання значних правочинів Здійснення значних правочиній (10 і більше відсотків вартості активів ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" ) за данними річної звітності за 2015 рік не відбувалося. Продажа,перерозподіл акцій Станом на 31.12.2015 року та після звітної дати Товариство не здійснювало продаж та перерозподіл акцій. Судові розгляди Станом на 31.12.2015 року та після звітної дати Товариство не виступає об'єктом різногго виду судових спорів і притензій, включаючи розгляди по справах про оскарження нормативних актів щодо яких існує значний ступінь невизначеності. Інша допоміжна інформація На нашу думку, описання важливих аспектів облікової політики, інформакція за видами активів,про зобов'язання,про власний капітал та про обсяг прибутку розкрита у примітках, що додаються до фінансової звітності ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. За данними, отриманими від ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД", протягом 2015 року не відбувалися дії такі, що відповідно до частини першої статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" можуть вплинути на фінансово- господпрський стан ПАТ "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД" та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.
д/н
д/н
д/н