ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 12116 10905 0 0 12116 10905
будівлі та споруди 6584 6006 0 0 6584 6006
машини та обладнання 4864 4272 0 0 4864 4272
транспортні засоби 391 368 0 0 391 368
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 277 259 0 0 277 259
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 12116 10905 0 0 12116 10905
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Всі основні засоби виробничого призначення на кінець звітного періоду в сумі 10905 тис.грн. перебувають у власності емітента, ступінь зносу яких становить 75,57 % , використовуються на 100 %. Будівлі та споруди, введені в експлуатацію в 1988 році, використовуються на 100 %, ступінь зносу яких становить 69,11 %. Машини та обладнання введені в експлуатацію в 1988 році використовуються на 100 %, ступінь зносу яких становить 80,27 %.Транспортні засоби знаходяться у власності емітента та використовуються на 100 %, ступінь зносу становить 72,66 %. По статті інші основні засоби виробничого призначення ступінь зносу становить 88,18 %. Первісна вартість основних засобів: 44634 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 75,57 %. Ступінь використання основних засобів: 100 %. Сума нарахованого зносу: 33729 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень на використання майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 18112 18237
Статутний капітал (тис.грн.) 87 87
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 87 87
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 18025 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 18025 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 18150 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 18150 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.