ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Приймаченко В.С.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
4. Місцезнаходження Україна, 52070, Дніпропетровська область, Дніпропетровський, село Новоолександрівка, Комсомольська,35
5. Міжміський код, телефон та факс (056)712-34-41, (056)712-34-41
6. Електронна поштова адреса nkzdnepr@mail.ru


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

NKZ.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2016

(дата)