ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 29.04.2012

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фірма"Аудит - Дніпроконсульт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24600006
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Проспект Карла Маркса, будинок 93, місто Дніпропетровськ, Україна, 49000.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1731, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Інформація про аудиторську перевірку Перевірено фінансові звіти товариства за 2013рік у складі: - «Баланс» («Звіт про фінансове становище») у валюті 21 572 тис.грн.; - «Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний дохід»); - «Звіт про рух грошових коштів» («Звіт про рух грошових коштів»; - «Звіт про власний капітал» («Звіт про зміни у власному капіталі») за рік, що завершився, і стислий виклад зазначених принципів обліку та іншу пояснювальну інформацію. Відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації в зазначених звітах відповідно до законодавчих та нормативних актів України несе керівництво товариства. Відповідальність охоплює: розробку та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки: вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які є відповідними в даних обставинах. Аудитори несуть відповідальність за наданий висновок щодо фінансових звітів на основі результатів перевірки, яку проведено відповідно до вимог законодавства України стосовно бухгалтерського обліку, фінансової звітності, регулювання ринку цінних паперів, аудиторської діяльності та інше, з елементами МСА, прийнятих в Україні в якості національних. Аудиторську перевірку заплановано та здійснено з дотримання етичних вимог, з метою одержання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень, для чого зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих в документах та звітах, суттєвих оцінок, підготовлених керівництвом товариства, оцінку відповідності застосованих керівництвом принципів бухгалтерського обліку, використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також оцінку загального представлення фінансових звітів, відповідності їх показників даним регістрів бухгалтерського обліку без здійснення процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації. Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають достатньо обгрунтовану підставу для висловлення власної думки стосовно фінансових звітів. 49000, м.Дніпропетровськ, пр.К.Маркса, 93, к.415. Тел. (056) 744-54-76, факс (056) 744-30-52 п/р 26008310058201 в АКБ “Новий” м.Дніпропетровська, МФО 305062, код ЄДРПОУ 24600006 Електронна пошта E-mail: gavrilova_elena@i.ua В и с н о в о к Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку та облікова політика, на нашу думку, відповідають встановленим МСБО, іншій законодавчій та нормативній базі з питань бухгалтерського обліку в Україні. Перевірені фінансові звіти, показники яких узгоджені між собою, складені згідно до обраної концептуальної основи, відповідних МСБО та вимог діючого законодавства України, справедливо та достовірно відображають фінансовий стан товариства на 31.12.2013р. Інформацію: за видами активів в сумі 21 572 тис.грн. про зобов’язання товариства в сумі 1 557 тис.грн. про власний капітал товариства в сумі 20 015 тис.грн. у всіх суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, відповідно до МСБО. Вартість чистих активів в сумі 20 015 тис.грн. станом на 31.12.2013р. відповідає вимогам законодавства у всіх суттєвих аспектах, інформацію про вартість чистих активів наведено вірно. На нашу думку, твердження управлінського персоналу товариства про те, що статутний капітал станом на 31.12.2013р. в сумі 87 тис.грн. сплачений у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно. Обсяг чистого збитку за 2013 рік складає 1 798 тис.грн. Зобов’язань за іпотечними цінними паперами товариство немає. Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, відсутня. Також відсутня інформація щодо порушення справ про банкрутство, рішення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства.
д/н
д/н
д/н