ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 29.04.2012

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 15256 13671 0 0 15256 13671
будівлі та споруди 8092 7338 0 0 8092 7338
машини та обладнання 6409 5636 0 0 6409 5636
транспортні засоби 448 420 0 0 448 420
інші 307 277 0 0 307 277
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 15256 13671 0 0 15256 13671
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Всі основні засоби виробничого призначення на кінець звітного періоду в сумі 13671тис. грн. перебувають у власності емітента, ступінь зносу яких становить 10,4%, використовуються на 100 %. Будівлі та споруди, введені в експлуатацію в 1988 році, використовуються на 100%, ступінь зносу яких становить 8,7%. Машини та обладнання введені в експлуатацію в 1988 році використовуються на 100%, ступінь зносу якиїх становить 12,1%. Транспортні засоби знаходяться у власності емітента та використовуються на 100%, ступінь зносу становить 6,3%. По статті інші основні засоби виробничого призначення ступінь зносу становить 9 ,8%. Первісна вартість основних засобів: 44 681тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 10,4 %. Ступінь використання основних засобів: 100 %. Сума нарахованого зносу: 31 010 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень на використання майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 20015 21814
Статутний капітал (тис.грн.) 87 87
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 87 87
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 19928 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 19928 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 21727 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 21727 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.