ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 
Дата розміщення: 29.04.2012

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ПАТ "Новоолександрівський цегельний завод" створений на Сурсько-Покровському родовищі суглинків в 1988році. Проект будівництва розроблений на основі: 1.Постанови Ради Міністрів СРСР від 01.10.1981 року за №959 "Про заходи по підвищенню технологічного рівня виробництва будівельної цегли". 2.Переліку проектів, підлеглих розробці в 1981-1985 рр. для підприємств вартістю 3 млн. крб. і вище по МПБМ СРСР, узгодженого з Держпланом розроблених інститутом "Южгіпростром" в 1983р. 3. Матеріалів, що обгрунтовують цілеспрямованість будівництва, розроблених інститутом "Южгіпростром" в 1983р., розглянутим МПБМ СРСР і включених в "Схему розвитку і розміщення промисловості будівельних матеріалів УРСР до 2000р." 4.Контракту № 010-06/59322 від 06.09.1988р. на поставку комплектів обладнання Чехословацької Радянської Соціалістичної Республіки. Проектна потужність ПАТ "НЦЗ" становить 65 млн. штук умовної цегли на рік. В звітному році проектна потужність не була досягнута через відсутність ринків збуту готової продукції та скорочення обсягів виробництва.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПАТ "НЦЗ" в організаційній структурі дочірніх підприємств, філій, представництв не має. В 2013 році змін в організаційній структурі не спостерігалось.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність штатаних працівників облікового складу ПАТ "НЦЗ"за звітний перід становить 158 осіб, позаштатних працівників, які працювали за сумісництвом та на умовах неповного робочого часу не було.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент являється членом об'єднання ТОВ "Українські будівельні матеріали", що знаходиться за юридичною адресою: Україна, 08160, Київвська область, Києво-святошинський район, с. Гатне, вул. Київська, 138. Поштова адреса : Україна, 03037, м. Київ, Абонентська скринька, 105. Згідно з укладеним договором №1/1-25 про надання інформаційно- консультативних послуг між ТОВ"Українські будівельні матеріали" та ПАТ "Новоолександрівський цегельний завод" від 01 січня 2011року емітент отримує інформаційно-консультативні послуги в галузі виробництва керамічних стінових матеріалів та вивченні кон'юктури ринку збуту цегли.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Інформації про спільну діяльність, яку проводить емітент з іншими організаціями, підприємствами, установами немає
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не було.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облікова політика, яку вело ПАТ "НЦЗ" в звітному періоді, відповідає встановленим концептуальним основам МСФЗ та МСБО, а також інструкції щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, господарських операцій підприємств і організацій, іншій законодавчій базі з питань бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній системі. Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складються на типових формах, затверджених міністерством статистики України. Господарські операції відображаються з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за № 996-XІV від 16.07.1999р. з урахуванням наступних змін і доповнень. Амортизація основних засобів в 2013 році нараховувалась прямолінійним методом згідно розділа ІІІ Податкового кодекса України. Оцінка запасів проводиться без податку на додану вартість. Фінансових інвестицій акціонерне товариство не має.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним і єдиним видом продукції, яку виготовляло АТ у 2013 р., є цегла керамічна (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) наступного асортименту: цегла керамічна умовна (розміри 250х120х65 мм), цегла потовщена (250х120х88 мм), каміння керамічне (250х120х138 мм). Всі керамічні вироби пустотілі. По технологічним властивостям і стислості цегла являється ефективною (стислість - 140 кг/куб.м.). По міцності вироби відповідають маркам 75, 100, 125, 150. Морозовитривалість становить МПЗ - 15. Цеглу можна застосовувати для кладки внутрішніх і зовнішніх стін, а також для виготовлення стінових панелей і блоків. Через високу міцність та естетичний вигляд керамічні вироби ПАТ "НЦЗ" використовують для облицювання фасадів, будівель та споруд, внутрішніх стін, вестибюлей та переходів. Основним конкурентом емітента на ринку збуту цегли в Дніпропетровському регіоні являється ТОВ "Синельниківська теплоізоляція", яке виготовляє рядову керамічну цеглу.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останні 5 років придбано: - кран однобалочний електричний 80,9 тис. грн. Відчуження активів за останні 5 років не було. На майбутні періоди емітент планеє вносити інвестиції на придбання обладнання для заміни або модернізації технологічного обладнання по виробництву цегли та розпочати реконструкцію глинозапасника за рахунок власних коштів.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочинів в звітному році не було.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засоби станом на 31.12.2013р., що складають 13671 тис. грн. знаходяться у власності емітента. Наявні виробничі потужності на обладнання по виготовленню цегли використовується на 100%. Емітент веде належний облік та забезпечує надійне зберігання активів акціонерного товариства. Всі основні засоби знаходяться за юридичною адресою ПАТ "НЦЗ". Екологічні питання для емітента не можуть позначитися на використанні активів підприємства. Через присутність кризових явищ в Україні, що являється причиною зниження темпів виробництва цегли, а значить і доходів, емітент капітальне будівництво, розширення та вдосконалення основних засобів не планує.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Істотними проблемами, які впливають на діяльність емітента є заміна фізичнозношеного та моральноустарілого технологічного обладнання на нове, що потребує значних фінансових витрат. Несвоєчасне усунення цих проблем через недостатність коштів може паралізувати виробничу діяльність ПАТ "НЦЗ". Спостерігається значна залежність діяльності акціонерного товариства від законодавчих або економічних обмежень.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; В 2013 році штрафів та компенсацій за порушення чинного законодавства України не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Для забезпечення прибуткової діяльності емітенту необхідно за рахунок власного капіталу внести інвестиції в придбання нового технологічного обладнання для виготовлення високоякісної, конкурентноспроможної цегли.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Невиконаних договорів на кінець звітного періоду не було.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Протягом 2014року необхідно направляти кошти на заміну фізичнозношеного та моральноустарілого технологічного обладнання по виготовленню цегли, а також розпочати реконструкцію глинозапасника.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Досліджень та розробок стосовно поліпшення діяльності емітента в звітному році не проводили.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судові справи, одною із сторін яких виступає емітент або його посадові особи, відсутні.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. В звітному році ПАТ "НЦЗ" виготовило 12,0мук проти 14,1 мук. в минулому періоді , темп росту становить 84,5%. Середньооблікова чисельність працівників заводу за звітний період становить 158 осіб. Фонд оплати праці за 2013 рік склав 6720,4 тис.грн. при цьому середньомісячна заробітна плата в звітному періоді становить 3545 грн. проти 3766 грн. в минулому періоді. Продуктивність праці в звітному періоді становить 84 % від рівня 2012 року. В 2013 році реалізовано цегли 14,8 муц. на сумму 16937,9 тис.грн. Темп росту обсягів реалізації цегли в звітному році становить 113,8%. За результатами фінансово-економічної діяльності акціонерного товариства за 2013рік емітент отримав збиток в сумі 1798 тис.грн.