ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД за ЄДРПОУ 00290280
Територія   за КОАТУУ 1221486201
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини за КВЕД 23.32
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 18238 16950
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 506 65
Повернення авансів 030 2 5
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 6
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 11
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 56 64
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (7991) (7331)
Авансів 095 (145) (23)
Повернення авансів 100 (249) (52)
Працівникам 105 (4696) (4563)
Витрат на відрядження 110 (4) (2)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (1857) (1754)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (143) (94)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (2779) (2274)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (1114) (1121)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (19) (9)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -195 -122
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -195 -122
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -195 -122
Залишок коштів на початок року 410 219 341
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 24 219

Примітки: Залишок коштів на кінець звітного року в порівнянні з минулим періодом зменшився на 195 тис. грн. за рахунок зменшення доходів емітента.


Керівник

 

(підпис)

Приймаченко Володимир Сергійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Дичек Галина Богданівна