ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ПАТ "Новоолександрівський цегельний завод" створений на Сурсько-Покровському родовищі суглинків в 1988році. Проект будівництва розроблений на основі: 1.Постанови Ради Міністрів СРСР від 01.10.1981 року за №959 "Про заходи по підвищенню технологічного рівня виробництва будівельної цегли". 2.Переліку проектів, підлеглих розробці в 1981-1985 рр. для підприємств вартістю 3 млн. крб. і вище по МПБМ СРСР, узгодженого з Держпланом розроблених інститутом "Южгіпростром" в 1983р. 3. Матеріалів, що обгрунтовують цілеспрямованість будівництва, розроблених інститутом "Южгіпростром" в 1983р., розглянутим МПБМ СРСР і включених в "Схему розвитку і розміщення промисловості будівельних матеріалів УРСР до 2000р." 4.Контракту № 010-06/59322 від 06.09.1988р. на поставку комплектів обладнання Чехословацької Радянської Соціалістичної Республіки. Проектна потужність ПАТ "НЦЗ" становить 65 млн. штук умовної цегли на рік. В звітному році проектна потужність не була досягнута через відсутність ринків збуту готової продукції та скорочення обсягів виробництва.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "НЦЗ" в організаційній структурі дочірніх підприємств, філій, представництв не має. В 2012 році змін в організаційній структурі не спостерігалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облікова політика, яку вело ПАТ "НЦЗ" в звітному періоді, відповідає вимогам П(С)БО, а також інструкціям щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, господарських операцій, іншій законодавчій базі з питань бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній системі. Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складються на типових формах, затверджених міністерством статистики України. Господарські операції відображаються з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за № 996-XІV від 16.07.1999р. з урахуванням наступних змін і доповнень. Амортизація основних засобів в 2012 році нараховувалась прямолінійним методом згідно розділа ІІІ Податкового кодекса України. Оцінка запасів проводиться без податку на додану вартість. Фінансових інвестицій акціонерне товариство не має.
Текст аудиторського висновку ТОВ"Аудиторська фірма "Аудит-Дніпроконсульт". Ідентифікаційний код 24600006. Державну реєстрацію юридичної особи проведено 18.02.1997р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради за адресою: 49106, м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 35, к. 264 (номер запису 1 224 120 0000 04777), Свідоцтво Серія А00 № 404703. Фактичне місце знаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 93, к. 415. Свідоцтво про внесення а Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001р. рішенням № 98, продовжено рішенням АПУ № 221/3 від 04.11.2010р. до 04.11.2015р. Аудитор: Гаврилова О.М., Сертифікат аудитора серії А № 005521 видано рішенням АПУ № 125 від 22.07.2003р., продовжено до 22.07.2013р. рішенням АПУ № 191/2 від 26.06.2008р. Інформація про аудиторську перевірку. Перевірено фінансові звіти товариства за 2012 рік у складі: - "Баланс" (Звіт про фінансове становище") у валюті 23 895 тис. грн.; - "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про совокупний прибуток"); - "Звіт про рух грошових коштів" ("Звіт про рух грошових коштів"); - "Звіт про власний капітал" ("Звіт про зміни у власному капіталі") за рік, що завершився, і стислий виклад зазначених принципів обліку та іншу пояснювальну інформацію. Відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації в зазначених звітах відповідно до законодавчих та нормативних актів України несе керівництво товариства. Відповідальність охоплює: розробку та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки: вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які є відповідними в даних обставинах. Аудитори несуть відповідальність за наданий висновок щодо фінансових звітів на основі результатів перевірки, яку проведено відповідно до вимог законодавства України стосовно бухгалтерського обліку, фінансової звітності, регулювання ринку цінних паперів, аудиторської діяльності та інше, з елементами МСА, прийнятих в Україні в якості національних. Аудиторську перевірку заплановано та здійснено з дотримання етичних вимог, з метою одержання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень, для чого зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих в документах та звітах, суттєвих оцінок, підготовлених керівництвом товарства, оцінку відповідності застосованих керівництвом принципів бухгалтерського обліку, використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також оцінку загального представлення фінансових звітів, відповідності їх показників даним регістрів бухгалтерського обліку без здійснення процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації. Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають достатньо обгрунтовану підставу для висловлення власної думки стосовно фінансових звітів. ВИСНОВОК Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку та облікова політика, на нашу думку, відповідають встановленим стандартам, іншій законодавчій та нормативній базі з питань бухгалтерського обліку в Україні. Перевірені фінансові звіти, показники яких узгоджені між собою, складені згідно до обраної концептуальної основи, відповідних стандартів та вимог діючого законодавства України, справедливо та достовірно відображають фінансовий стан товариства на 31.12.2012р. Інформацію: за видами активів в сумі 23 895 тис. грн. про зобов'язання товариства в сумі 2 081 тис. грн. про власний капітал товариства в сумі 21 814 тис. грн. розкрито, за нашою думкою, у всіх суттєвих аспектах. Вартість чистих активів в сумі 21 814 тис. грн. станом на 31.12.2012р. відповідає вимогам законодавтсва у всіх суттєвих аспектах, інформацію про вартість чистих активів наведено вірно. На нашу думку, твердження управлінського персоналу товариства про те, що статутний капітал станом на 31.12.2012р. в сумі 87 тис. грн. сплачений у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно. Обсяг чистого збитку за 2012 рік складає 2 114 тис. грн. Зобов'язань за іпотечними цінними паперами товариство немає. Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, відсутня. Також відсутня інформація щодо порушення справ про банкрутсво, рішення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним і єдиним видом продукції, яку виготовляло АТ у 2012 р., є цегла керамічна (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) наступного асортименту: цегла керамічна умовна (розміри 250х120х65 мм), цегла потовщена (250х120х88 мм), каміння керамічне (250х120х138 мм). Всі керамічні вироби пустотілі. По технологічним властивостям і стислості цегла являється ефективною (стислість - 140 кг/куб.м.). По міцності вироби відповідають маркам 75, 100, 125, 150. Морозовитривалість становить МПЗ - 15. Цеглу можна застосовувати для кладки внутрішніх і зовнішніх стін, а також для виготовлення стінових панелей і блоків. Через високу міцність та естетичний вигляд керамічні вироби ПАТ "НЦЗ" використовують для облицювання фасадів, будівель та споруд, внутрішніх стін, вестибюлей та переходів. Основним конкурентом емітента на ринку збуту цегли в Дніпропетровському регіоні являється ТОВ "Синельниківська теплоізоляція", яке виготовляє рядову керамічну цеглу.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останні 5 років придбано: - екскаватор вартістю 708,3 тис.грн.; - бульдозер вартістю 1692 тис. грн.; - навантажувач цегли вартісю 98,7 тис. грн.; - пічні вагонки вартістю 850,6 тис. грн.; - автомат різання цегли сирця вартістю 2301 тис. грн.; - кран однобалочний електричний 80,9 тис. грн. Відчуження активів за останні 5 років не було. На майбутні періоди емітент планеє вносити інвестиції на придбання обладнання для заміни або модернізації технологічного обладнання по виробництву цегли та розпочати реконструкцію глинозапасника за рахунок власних коштів.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основні засоби станом на 31.12.2012р., що складають 15 256 тис. грн. знаходяться у власності емітента. Наявні виробничі потужності на обладнання по виготовленню цегли використовується на 100%. Емітент веде належний облік та забезпечує надійне зберігання активів акціонерного товариства. Всі основні засоби знаходяться за юридичною адресою ПАТ "НЦЗ". Екологічні питання для емітента не можуть позначитися на використанні активів підприємства. Через присутність кризових явищ в Україні, що являється причиною зниження темпів виробництва цегли, а значить і доходів, емітент капітальне будівництво, розширення та вдосконалення основних засобів не планує.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Істотними проблемами, які впливають на діяльність емітента є заміна фізичнозношеного та моральноустарілого технологічного обладнання на нове, що потребує значних фінансових витрат. Несвоєчасне усунення цих проблем через недостатність коштів може паралізувати виробничу діяльність ПАТ "НЦЗ". Спостерігається значна залежність діяльності акціонерного товариства від законодавчих або економічних обмежень.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2012 році штрафів та компенсацій за порушення чинного законодавства України не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Для забезпечення прибуткової діяльності емітенту необхідно за рахунок власного капіталу внести інвестиції в придбання нового технологічного обладнання для виготовлення високоякісної, конкурентноспроможної цегли.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Невиконаних договорів на кінець звітного періоду не було.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Протягом 2013року необхідно направляти кошти на заміну фізичнозношеного та моральноустарілого технологічного обладнання по виготовленню цегли, а також розпочати реконструкцію глинозапасника.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Досліджень та розробок стосовно поліпшення діяльності емітента в звітному році не проводили.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судові справи, одною із сторін яких виступає емітент або його посадові особи, відсутні.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі В звітному році ПАТ "НЦЗ" виготовило 14,1мук проти 13,2 мук. в минулому періоді , темп росту становить 106,8%. Середньооблікова чисельність працівників заводу за звітний період становить 156 осіб, скорочення чисельності становить 14 працівників, що зумовлено скороченням обсягів виробництва. Фонд оплати праці за 2012 рік склав 7050,2 тис.грн. при цьому середньомісячна заробітна плата в звітному періоді становить 3766 грн. проти 2769 грн. в минулому періоді. Продуктивність праці в звітному періоді становить 116,5 % від рівня 2011 року. В 2012 році реалізовано цегли 13,0 муц. на сумму 15 198,0 тис.грн. Темп росту обсягів реалізації цегли в звітному році становить 96,3%. За результатами фінансово-економічної діяльності акціонерного товариства за 2012 рік емітент отримав збиток в сумі 2 114 тис.грн.