ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
23.03.2012
78.9960000
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк.
2. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк.
4. Затвердження балансу i фiнансової звiтностi товариства станом на 31 грудня 2011 року та визначення порядку покриття збиткiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк.
5. Затвердження умов цивiльно-правового договору з головою Наглядової ради, визначення та затвердження розмiру винагороди за виконання обов'язкiв голови Наглядової ради.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не було.

Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: не було.

Результати розгляду питань порядку денного: 1. Звiт правлiння ПАТ "НЦЗ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк затвердити та затвердити основнi напрямки дiяльностi акцiонерного товариства на 2012 рiк.
2. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк затвердити.
4. Затвердити баланс ПАТ "НЦЗ" станом на 31 грудня 2011 року з валютою балансу в сумi - 24448 тис. грн. Затвердити фiнансову звiтнiсть ПАТ "НЦЗ" станом на 31 грудня 2011 року (Ф-2,3,4,5). Затвердити збиток в розмiрi 578 тис. грн. та покрити затверджений збиток за рахунок додаткового капiталу, сформованого в попереднi роки. Дивiденди за пiдсумками дiяльностi ПАТ "НЦЗ" за 2011 рiк не сплачувати.
5. Затвердити умови цивiльно-правового договору з головою Наглядової ради. Згiдно кошторису витрат затвердити винагороду за виконання обов'язкiв голови Наглядової ради в розмiрi 5000 грн.

Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: не було. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.