ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Приймаченко В. С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
25.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НОВООЛЕКСАНДРIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00290280
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Дніпропетровська область
     Район Днiпропетровський
     Поштовий індекс 52070
     Населений пункт село Новоолександрiвка
     Вулиця, будинок Комсомольська, 35
     Міжміський код, телефон та факс 056 712-34-41, 056 712-34-41
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2012
    Річна інформація опублікована у № 78 Газета "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 25.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація NKZ.pat.ua 23.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)