ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 00
Первісна вартість 011 00
Накопичена амортизація 012 00
Незавершене будівництво 020 3421
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 1776016717
Первісна вартість 031 4467844552
Знос 032 2691827835
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 1779416738
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 10111214
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 194220
готова продукція 130 52965846
Товари 140 54
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 00
первісна вартість 161 00
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 00
за виданими авансами 180 186182
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 09
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 341219
у т. ч. в касі 231 47
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 1616
Усього за розділом ІІ 260 70497710
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 00
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 2484324448

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 8787
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 2755724394
Резервний капітал 340 2525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3163-578
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 2450623928
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 161
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 96158
з бюджетом 550 101164
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 072
з оплати праці 580 105120
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 195
Усього за розділом IV 620 337520
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 2484324448


ПІБ керівника Приймаченко Володимир Сергiйович
ПІБ головного бухгалтера Дичек Галина Богданiвна
Примітки:
Валюта балансу в звiтному роцi зменшилась на 395 тис. грн за рахунок скорочення виробничої дiяльностi через вiдсутнiсть ринкiв збуту готової продукцiї