ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  17760.000  16717.000   0.000  0.000  17760.000   16717.000
  - будівлі та споруди  9352.000  8832.000  0.000  0.000  9352.000   8832.000
  - машини та обладнання  7607.000  7145.000  0.000  0.000  7607.000  7145.000
  - транспортні засоби  497.000  482.000  0.000  0.000  497.000  482.000
  - інші  304.000  258.000  0.000  0.000  304.000  258.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  17760.000  16717.000  0.000  0.000  17760.000  16717.000
Опис:  Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Всi основнi засоби виробничого призначення на кiнець звiтного перiоду в сумi 16 717 тис. грн. перебувають у власностi емiтента, ступiнь зносу яких становить 5,9 %, використовуються на 100 %. Будiвлi та споруди, введенi в експлуатацiю в 1988 роцi, використовуються на 100%, ступiнь зносу яких становить 5,6%. Машини та обладнання введенi в експлуатацiю в 1988 роцi використовуються на 100%, ступiнь зносу якиїх становить 6,1%. Транспортнi засобi знаходяться у власностi емiтента та використовуються на 100%, ступiнь зносу становить 3%. По статтi iншi основнi засоби виробничого призначення ступiнь зносу становить 15,1%.

Первiсна вартiсть основних засобiв: 43 422 тис. грн.

Ступiнь зносу основних засобiв: 61,5 %.

Ступiнь використання основних засобiв: 100 %.

Сума нарахованого зносу: 26 705 тис. грн.

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає.

Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: Обмежень на використання майна емiтента немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
23928.000 24506.000
87.000 87.000
87.000 87.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 23841 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 23841 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Вартiсть чистих активiв ПАТ "НЦЗ" значно перевищує статутний капiтал, а значить гарантує iнтереси кредиторiв. При цьому акцiонерне товариство має можливiсть не тiльки продовжувати свою фiнансово-господарську дiяльнiсть, а також розширювати та удосконалювати процес виробництва цегли. При необхiдностi емiтент зможе сплатити вартiсть фактичних витрат на викуп акцiй для їх наступного перепродажу або анулювання.