ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ПАТ "Новоолександрiвський цегельний завод" створений на Сурсько-Покровському родовищi суглинкiв в 1988роцi. Проект будiвництва розроблений на основi: 1.Постанови Ради Мiнiстрiв СРСР вiд 01.10.1981 року за №959 "Про заходи по пiдвищенню технологiчного рiвня виробництва будiвельної цегли". 2.Перелiку проектiв, пiдлеглих розробцi в 1981-1985 рр. для пiдприємств вартiстю 3 млн. крб. i вище по МПБМ СРСР, узгодженого з Держпланом розроблених iнститутом "Южгiпростром" в 1983р. 3. Матерiалiв, що обгрунтовують цiлеспрямованiсть будiвництва, розроблених iнститутом "Южгiпростром" в 1983р., розглянутим МПБМ СРСР i включених в "Схему розвитку i розмiщення промисловостi будiвельних матерiалiв УРСР до 2000р." 4.Контракту № 010-06I59322 вiд 06.09.1988р. на поставку комплектiв обладнання Чехословацької Радянської Соцiалiстичної Республiки. Проектна потужнiсть ПАТ "НЦЗ" становить 65 млн. штук умовної цегли на рiк.В звiтному роцi проектна потужнiсть не була досягнута через вiдсутнiсть ринкiв збуту готової продукцiї та скорочення обсягiв виробництва.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "НЦЗ" в органiзацiйнiй структурi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв не має. В 2011 роцi змiн в органiзацiйнiй структурi не спостерiгалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика, яку веде ПАТ "НЦЗ", вiдповiдає вимогам П(С)БО, а також iнструкцiям щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань, господарських операцiй, iншiй законодавчiй базi з питань бухгалтерського облiку в Українi.
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй системi. Первиннi документи з облiку фiнансово-господарської дiяльностi складються на типових формах, затверджених мiнiстерством статистики України. Господарськi операцiї вiдображаються з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" за № 996-XIV вiд 16.07.1999р. з урахуванням наступних змiн i доповнень.
Амортизацiя основних засобiв до 01.04.2011р. нараховувалась вiдповiдно до "Закону про оподаткування прибутку пiдприємств" податковим методом, а з 01.04.2011р. прямолiнiйним методом згiдно роздiла III Податкового кодекса України.
Оцiнка запасiв проводиться без податку на додану вартiсть.
Фiнансових iнвестицiй акцiонерне товариство не має.
Текст аудиторського висновку ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-Днiпроконсульт". Iдентифiкацiйний код 24600006.
Державну реєстрацiю юридичної особи проведено 18.02.1997р. Виконавчим комiтетом Днiпропетровської мiської ради за адресою: 49106, м. Днiпропетровськ, пр. Героїв, 35, к. 264 (номер запису 1 224 120 0000 04777), Свiдоцтво Серiя А00 №404703.
Фактичне мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпропетровськ, пр.К.Маркса, 93, к. 415.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001р. рiшенням № 98, продовжено рiшенням АПУ № 221I3 вiд 04.11.2010р. до 04.11.2015р. Аудитор: Гаврилова О.М., Сертифiкат аудитора серiї А № 005521 видано рiшенням АПУ № 125 вiд 22.07.2003р., продовжено до 22.07.2013р. рiшенням АПУ № 191I2 вiд 26.06.2008р.
Iнформацiя про аудиторську перевiрку.
Перевiрено фiнансовi звiти товариства за 2011рiк у складi:
- "Баланс на 31.12.2011р." (форма №1) з валютою 24448 тис. грн.;
- "Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк" (форма №2);
- "Звi про рух грошових коштiв за 2011 рiк" (форма №3);
- "Звiт про власний капiтал за 2011рiк" (форма № 4);
- "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011рiк" (форма №5).

Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї в зазначених звiтах, вiдповiдно до законодавчих та нормативних актiв України, несе керiвництво товариства. Вiдповiдальнiсть охоплює: розробку та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки: вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi є вiдповiдними в даних обставинах.
Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за наданий висновок щодо фiнансових звiтiв на основi результатiв перевiрки, яку проведено вiдповiдно до вимог законодавства України стосовно бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, регулювання ринку цiнних паперiв, аудиторської дiяльностi та iнше, з елементами МСА, прийнятих в Українi в якостi нацiональних.
Аудиторську перевiрку заплановано та здiйснено з дотриманням етичних вимог, з метою одержання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень, для чого зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих в документах та звiтах, суттєвих оцiнок, пiдготовлених керiвництвом товариства, оцiнку вiдповiдностi застосованих керiвництвом принципiв бухгалтерського облiку, використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, а також оцiнку загального представлення фiнансових звiтiв, вiдповiдностi їх показникiв даним регiстрiв бухгалтерського облiку без здiйснення процедур перевiрки достовiрностi первинної бухгалтерської документацiї. Вважаємо, що зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя та отриманi докази дають достатньо обгрунтовану пiдставу для висловлення власної думки стосовно фiнансових звiтiв.
Висновок
Прийнята керiвництвом товариства система бухгалтерського облiку та облiкова полiтика, на нашу думку, вiдповiдають встановленим П(С)БО, iншiй законодавчiй та нормативнiй базi з питань бухгалтерського облiку в Українi.
Перевiренi фiнансовi звiти, показники яких узгодженi мiж собою, складенi згiдно до обраної концептуальної основи, вiдповiдних П(С)БО та вимог дiючого законодавства України, справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства на 31.12.2011 р.
Iнформацiю:
за видами активiв в сумi 24 448 тис. грн.
про зобов'язання товариства в сумi 520 тис. грн.
про власний капiтал товариства в сумi 23 928 тис. грн.
у всiх суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, вiдповiдно до П(С)БО.
Вартiсть чистих активiв в сумi 23 928 тис. грн. станом на 31.12.2011 р. вiдповiдає вимогам законодавства у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до П(С)БО, iнформацiю про вартiсть чистих активiв наведено вiрно.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу товариства про те, що статутний капiтал станом на 31.12.2011 р. в сумi 87 тис. грн. сплачений у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.
Обсяг чистого збитку за 2011 рiк складає 578 тис. грн.
Зобов'язань за iпотечними цiнними паперами товариство немає.
Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, вiдсутня. Також вiдсутня iнформацiя щодо порушення справ про банкрутство, рiшення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним i єдиним видом продукцiї, яку виготовляло АТ у 2011 р., є цегла керамiчна (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) наступного асортименту: цегла керамiчна умовна (розмiри 250х120х65 мм), цегла потовщена (250х120х88 мм), камiння керамiчне (250х120х138 мм). Всi керамiчнi вироби пустотiлi, пустотнiсть становить 25-27%. По технологiчним властивостям i стислостi цегла являється ефективною (стислiсть - 140 кгIкуб.м.). По мiцностi вироби вiдповiдають маркам 75, 100, 125, 150. Морозовитривалiсть становить МПЗ - 15. Цеглу можна застосовувати для кладки внутрiшнiх i зовнiшнiх стiн, а також для виготовлення стiнових панелей i блокiв. Через високу мiцнiсть та естетичний вигляд керамiчнi вироби ПАТ "НЦЗ" використовують для облицювання фасадiв, будiвель та споруд, внутрiшнiх стiн, вестибюлей та переходiв. Основним конкурентом емiтента на ринку збуту цегли в Днiпропетровському регiонi являється ТОВ "Синельникiвська теплоiзоляцiя", яке виготовляє рядову керамiчну цеглу.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв придбано:
- обладнання для оснащення реконструйованої печi опалення цегли технологiчної лiнiї "А" на суму 5 млн. грн.;
- екскаватор вартiстю 618,8 тис. грн.;
- автонавантажувач вартiстю 281,8 тис. грн.;
- екскаватор вартiстю 708,3 тис.грн.;
- бульдозер вартiстю 1692 тис. грн.;
- навантажувач цегли вартiсю 98,7 тис. грн.;
- пiчнi вагонки вартiстю 850,6 тис. грн.;
- автомат рiзання цегли сирця вартiстю 2301 тис. грн.;
- обладнання дла пресування сирця 26 тис. грн.
Вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв не було.
На майбутнi перiоди емiтент планеє вносити iнвестицiї на придбання обладнання для замiни або модернiзацiї технологiчного обладнання по виробництву цегли та розпочати реконструкцiю глинозапасника за рахунок власних коштiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби станом на 31.12.2011р., що складають 16 717 тис. грн. знаходяться у власностi емiтента. Наявнi виробничi потужностi на обладнання по виготовленню цегли використовується на 100%. Емiтент веде належний облiк та забезпечує надiйне зберiгання активiв акцiонерного товариства. Всi основнi засоби знаходяться за юридичною адресою ПАТ "НЦЗ". Екологiчнi питання для емiтента не можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства. Через присутнiсть кризових явищ в Українi, що являється причиною зниження темпiв виробництва цегли, а значить i доходiв, емiтент капiтальне будiвництво, розширення та вдосконалення основних засобiв не планує.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є замiна фiзичнозношеного та моральноустарiлого технологiчного обладнання на нове, що потребує значних фiнансових витрат. Несвоєчасне усунення цих проблем через недостатнiсть коштiв може паралiзувати виробничу дiяльнiсть ПАТ "НЦЗ". Спостерiгається значна залежнiсть дiяльностi акцiонерного товариства вiд законодавчих або економiчних обмежень.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2011 роцi штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства України не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Для забезпечення прибуткової дiяльностi емiтенту необхiдно за рахунок власного капiталу внести iнвестицiї в придбання нового технологiчного обладнання для виготовлення високоякiсної, конкурентноспроможної цегли. Для вирiшення поточних проблем емiтент володiє достатнiми обсягами робочого капiталу.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не було.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Протягом 2012року необхiдно направляти кошти на замiну фiзичнозношеного та моральноустарiлого технологiчного обладнання по виготовленню цегли, а також розпочати реконструкцiю глинозапасника.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiджень та розробок стосовно полiпшення дiяльностi емiтента в звiтному роцi не проводили.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи, одною iз сторiн яких виступає емiтент або його посадовi особи, вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі В звiтному роцi ПАТ "НЦЗ" виготовило 13,2мук проти 15,9 мук. в минулому перiодi , темп росту становить 83%. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв заводу за звiтний перiод становить 170 осiб, скорочення чисельностi становить 13 працiвникiв, що зумовлено скороченням обсягiв виробництва. Фонд оплати працi за 2011 рiк склав 5648,4 тис.грн. при цьому середньомiсячна заробiтна плата в звiтному перiодi становить 2769 грн. проти 2398 грн. в минулому перiодi. Продуктивнiсть працi в звiтному перiодi становить 89,3 % вiд рiвня 2010 року. В 2011 роцi реалiзовано цегли 13,5муц. на сумму 14124,6 тис.грн. Темп росту обсягiв реалiзацiї цегли в звiтному роцi становить 81,2%. За результатами фiнансово-економiчної дiяльностi акцiонерного товариства за 2011рiк емiтент отримав збиток в сумi 578 тис.грн.