ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
31.05.2010 31I04I1I10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000074975 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 347130 86782.500 100.0000000
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшньому ринку протягом звiтного року не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на зовнiшньому ринку на протязi звiтного року не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингуIделiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: лiстинг цiнних паперiв ПАТ "НЦЗ" на фондовому ринку не вiдбувався. У вiдповiдностi до Закону "Про акцiонернi товариства" Приватне акцiонерне товариство "Приднiпровська фондова бiржа" здiйснює внесення акцiй простих iменних ПАТ "НЦЗ" до бiржового списку. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Спосiб розмiщення: дIн