ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТОВ АФ "Аудит Днiпроконсульт"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  24600006
Місцезнаходження  Дніпропетровська область, дIн, 49070, м. Днiпропетровськ, Проспект Карла Маркса, 93
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво № 1731
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (056) 744-54-76
Факс  (056) 744-30-52
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Аудиторську фiрму емiтент не змiнював.
 
Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Київська область, нIд, 01001, м. Київ, Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279-10-74
Факс  (044) 279-12-49
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис  Глобальний сертифiкат ПАТ "НЦЗ" знаходиться на зберiганнi у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український iнвестицiйний клуб"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35144923
Місцезнаходження  Дніпропетровська область, дIн, 49000, м. Днiпропетровськ, Комсомольська, 48Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  430325
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  01.10.2008
Міжміський код та телефон  (0562) 36-66-40
Факс  (0562) 36-66-40
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис  У вiдповiдностi до вимог закону України "Про акцiонернi товариства" зберiгач - ТОВ "Український iнвестицiйний клуб", здiйснює обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв бездокументарної форми випуску акцiй ПАТ "НЦЗ".