ПАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Особлива інформація на 07.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

131.03.201720898.00022727.00092.000
Зміст інформації:
31.03.2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийняте рiшення про попереднє схвалення вчинення ПАТ «НЦЗ» значних правочинiв. Характер правочинiв – правочини, предметом яких є придбання товарiв,робiт,послуг та продаж товарiв, що виробляються ПАТ «НЦЗ». Гранична сукупна вартiсть кожного iз значних правочинiв20898 тисяч гривень i бiльше. Вартiсть активiв ПАТ «НЦЗ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк складає 22727 тисяч гривень. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «НЦЗ» 92%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 275232,кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 269854, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «ЗА» прийняття рiшення – 205678, «Проти» - 64176.