ПРАТ "НЦЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00290280
Телефон: (056)712-34-41
e-mail: nkzdnepr@mail.ru
Юридична адреса: вул. Комсомольська, 35, с. Новоолександрівка, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070
 

Особлива інформація на 07.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Приймаченко Володимир Сергiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

31.03.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛЫЧНЕ АКЦЫОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВООЛЕКСАНДРЫВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 52070, село Новоолександрiвка, Малинова,35
4. Код за ЄДРПОУ 00290280
5. Міжміський код та телефон, факс (056)712-34-41, (056)712-34-41
6. Електронна поштова адреса nkzdnepr@mail.ru


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

NKZ.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}